Weekend majowy tuż, tuż. Gmina Rewal dla wszystkich miłośników Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej oraz wypoczynku nad morzem przygotowała konkurs „Objazdowy weekend majowy” w którym główną nagrodą jest trzydniowy pobyt w ośrodku Jantar Spa w Rewalu dla dwóch osób oraz roczny bilet na bezpłatny przejazd Nadmorską Koleją Wąskotorową.

Wystarczy przeszukać fotografie i znaleźć te z podróży koleją, a następnie przesłać je na adres konkurs@rewal.pl Podczas losowania, które odbędzie się 13 kwietnia wyłoniony zostanie zwycięzca, który spędzi niezapomnianą majówkę w Gminie Rewal. Dodatkowo wylosowane zostaną dwie osoby, które otrzymają atrakcyjne nagrody. Spędź weekend majowy w Gminie Rewal. Wszystkie szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na oficjalnym portalu internetowym www.rewal.pl

Regulamin konkursu „Odjazdowy weekend majowy”

 

§1
Organizator konkursu

Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs „Objazdowy weekend majowy”, którego zasady reguluje niniejszy regulamin.

§2
Cel i przedmiot konkursu

Konkurs polega na nadesłaniu fotografii w czasie podróży kolejką.
Fotografia powinna być opatrzona krótkim opisem kiedy została wykonana oraz kto się na niej znajduje.
Na fotografii może znajdować się więcej niż jedna osoba pod warunkiem że wszyscy którzy się na niej znajdują wyrazili zgodę na publikację ich wizerunków.
Fotografia powinna być w formacie jpg o wielkości nie przekraczającej 3MB w rozdzielczości pozwalającej na swobodną publikację na portalu internetowym gminy Rewal i w prasie.
Organizator nie odpowiada za jakość publikowanej fotografii i zastrzega sobie prawo do odmówienia jej publikacji jeśli obraz jest niewystarczająco czytelny.

§3
Warunki wzięcia udziału w konkursie

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 10 kwietnia 2015 r. Fotografie nadesłane powinny być na adres e-mail konkurs@rewal.pl
Każda nadesłana fotografia powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, zawierać adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Nadesłanie fotografii jest tożsame z wyrażeniem zgody na ich publikację na portalach internetowych gminy Rewal oraz w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.
Przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby promocji gminy Rewal.
Zgłoszone do konkursu fotografie nie powinny naruszać praw autorskich innych osób. Jeśli takie zgłoszenia zostaną wykryte organizator ma prawo wycofać uczestnika z konkursu lub odebrać mu przyznaną nagrodę. Organizator ma prawo zweryfikować prawdziwość zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji fotografii które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć przepisy obowiązującego prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne. Jeden uczestnik może nadesłać max 3 zdjęcia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.rewal.pl  oraz www.facebook.pl na profilu gminy Rewal.

§ 4
Wybór zwycięzcy i przyznawanie wyróżnień

Wyboru zwycięzcy konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w której skład wchodzą pracownicy Centrum Informacji Promocji i Rekreacji Łukasz Tylka, Agata Smoczyk, Daria Dewor, Joanna Błachuta.
Komisja konkursowa dokonuje losowania fotografii, której autor otrzyma nagrodę główną. Ponadto Komisja Konkursowa wyróżni dwie kolejne prace nagrodami pocieszenia.
Losowanie odbędzie się 13 kwietnia 2015 r.

§ 5
Nagrody

Główną nagrodą jest weekend majowy dla dwóch osób w Rewalu w Ośrodku Jantar Spa
Organizator przewiduje także dwie nagrody pocieszenia dla wyróżnionych fotografii w postaci gadżetów. Nagroda odebrana może być w siedzibie Organizatora lub przesłana na życzenie na podany adres. Zwycięzca konkursu nie ma prawa ubiegania się o gotówkową wartość przyznanej nagrody.

§ 6
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, lub do całkowitego odwołania konkursu. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie treści niniejszego regulaminu  uczestnicy mogą kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację i przebieg konkursu na numer telefonu 91 384 90 32,  adres e-mail asmoczyk@rewal.pl lub ddewor@rewal.pl
Uczestnicy konkursu przystępując do niego, automatycznie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.