WÓJT GMINY
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu
z siedzibą: 72-344 Rewal, ul. Szkolna 1

 

  1. Do konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole szkół;

2)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4)     uzyskała:

a)     co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)     w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6)     nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.4)), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9)     nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.5)).

  1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych,

2)     posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole szkół,

3)     spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2 – 9.

  1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole szkół, w którym wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

2)     spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2 – 9.

  1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:

1)     zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

2)     urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.),

i spełnia wymagania określone w dziale I, III, lub V z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

  1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu może przystąpić osoba, która nie jest nauczycielem i spełnia łącznie następujące wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)     ukończyła studia magisterskie;

3)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)     nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)     spełnia wymagania określone w dziale I pkt 2, 5, 7 i 9.

  1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu,

2)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)    życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)     stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b)    stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)     stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)    oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,

5)    oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.7)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  1. VII.        Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. W przypadku składania kserokopii dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  2. VIII.        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, 72 – 344 Rewal, ul. Mickiewicza 19  (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rewalu), w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2016r. włącznie (decyduje data i godzina wpływu). Na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.
  3. IX.        Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

  1. X.        Bliższych informacji o zasadach konkursu udziela Pani Joanna Błachuta pracownik ds. oświaty Urzędu Gminy w Rewalu, tel. 91 38 49 010.