Parafia Najświętszego Zbawiciela w Rewalu oraz Zespół Szkół Sportowych im. Kpt.Ż.W. Konstantego Maciejewicza ogłaszają konkurs na na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Parafia Najświętszego Zbawiciela w Rewalu oraz Zespół Szkół Sportowych im. Kpt.Ż.W. Konstantego Maciejewicza.
 2. Celem konkursu jest:
 • propagowanie pięknej tradycji szopkarstwa polskiego i kultywowanie obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia.
 • zachowanie tradycji budowania Szopek Bożonarodzeniowych
 • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 • ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bożego Narodzenia
 • popularyzacja twórczości utalentowanych dzieci i młodzieży

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Szopki Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.

Warunki konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Rewal.
 2. Prace konkursowe mają być wyłącznie pracami indywidualnymi.
 3. Prace oceniane będą w 3 kategoriach:

I – prace uczniów ze szkół podstawowych klas I-II
II – prace uczniów ze szkół podstawowych klas  IV-VI
III – prace ze szkół gimnazjalnych

 1. Zgłoszenia grup ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dokonuje nauczyciel-opiekun grupy.
 2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego materiału.
 3. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały.
 4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, nr telefonu.
 5. W przypadku zgłoszenia szopki o szerokości/długości podstawy powyżej 100 cm  organizator prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 6. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie konstruktora lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Szopki i instalacji elektrycznej w niej zamontowanej.
 7. Szopkę należy dostarczyć na własny koszt do 02.12.2016r. do Zespołu Szkół Sportowych im. Kpt.Ż.W. Konstantego Maciejewicza, ul. Szkolna 1, 72-344 Rewal.
 8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.
 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 06.12.2016 r. o godz. 12.00
  w Zespole Szkół Sportowych im. Kpt.Ż.W. Konstantego Maciejewicza, ul. Szkolna 1 w Rewalu, podczas otwarcia wystawy Szopek Bożonarodzeniowych.
 10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator nie będzie prezentował wszystkich  dostarczonych prac.
 11. Za pozostawioną szopkę uczestnicy otrzymają rewers, na podstawie którego będą mogli odebrać swoją pracę po zakończeniu Konkursu i prezentacji prac po 06.01.2017 r. Za prace nie odebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności. Odebranie prac ze szkoły odbywać się będzie na koszt osób wykonujących daną szopkę.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie i nadesłanie szopek po terminie oraz uszkodzenie ich podczas transportu.
 13. ZSS w Rewalu zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania szkoły.

Ocena i nagrody

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych)
 • motywy regionalne
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
 1. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech ww. kategoriach.

W każdej z nich zostaną przyznane trzy miejsca dla wykonawców najbardziej oryginalnych szopek.

 1. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZSS w Rewalu
 2. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie ZSS  w Rewalu . Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.