W nawiązaniu do spotkania w dniu 16.01.2018 r. w UG Rewal z Wójtem Gminy Panem Maciejem Bejnarowiczem informujemy, że Kierownik Budowy z ramienia Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.)  podjął stosowne kroki mające na celu ułatwienie komunikacji mieszkańcom oraz przyjezdnym w czasie prowadzenia robót budowlanych.

Kierownik budowy podjął następujące działania:

1. Po zakończeniu okresu ferii zimowych w celu poprawy komunikacji porannych autobusów szkolnych zostanie wprowadzona regulacja ręczna dla ruchu, mająca na celu nadać priorytet przejazdu i usprawnić przewóz dzieci do okolicznych szkół. Regulacja zostanie wprowadzona na okres PRÓBNY, dla przejazdów dwóch pierwszych porannych autobusów szkolnych.

2. Wykonawca PBDI S.A. we własnym zakresie dokonuje aktualizacji Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (PTOR) na czas robót bitumicznych, tak aby usprawnić przejazdy pojazdów włączających się do ruchu ze skrzyżowań znajdujących się na odcinkach roboczych.

3. Po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca PBDI S.A. niezwłocznie dokona naprawy drogi objazdowej (Karwice) oraz odtworzy przekopy po kanalizacji deszczowej na ciągu głównym DW102 na odcinku Łukęcin – Lędzin.

4. Wykonawca PBDI S.A zabezpiecza urządzenia małej architektury (ławki, ogrodzenia, płotki oraz kosze na śmieci) tak, aby po zakończonej realizacji można było przekazać materiał z rozbiórki władzom Gminy Rewal.

Mam nadzieję, że powzięcie powyższych środków ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym jak również pozytywnie wpłynie na współpracę z Gminą Rewal.