ZAPROSZENIE  RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY REWAL

 

Wójt Gminy Rewal zaprasza do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal.

O wpis na Listę mogą ubiegać się osoby, które spełniają określone niżej warunki :

1)    posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o wpis na Listę,

2)    wykażą się należytym wykonaniem operatów szacunkowych dla organów administracji publicznej w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę.

Rzeczoznawcy majątkowi, ubiegający się o wpis na Listę składają następujące dokumenty:

1)    wniosek o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal wraz z akceptacją Cennika, według załącznika nr 3 do zarządzenia,

2)    poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości,

3)    aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej ( poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy,

4)    dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej 10 operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

Wzór wniosku jest dostępny pod adresem : http://eboi.rewal.pl/dokumenty/pokaz/206,

Dokumenty można złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, z dopiskiem: „Wpis na listę rzeczoznawców”.

W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów wyznaczony pracownik wystąpi do rzeczoznawcy majątkowego o uzupełnienie dokumentów w zakreślonym terminie pod rygorem odmowy wpisu na Listę.

W przypadku dodatkowych pytań, można kontaktować się pod Nr telefonu : 91 38 49 019, 91 38 49 021.

Podstawa prawna :

Zarządzenie Nr 58 /2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal : http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8811