Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi informuje, że koty podobnie jak ptaki czy inne zwierzęta są zwierzętami wolno żyjącymi i stanowią integralny składnik miejskiego ekosystemu. Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt oraz uchwały Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2015 roku, zgodnie z którymi człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę a także humanitarne traktowanie. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i mają mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty mają prawo do życia na wolności               w wybranym przez siebie miejscu.

Wyłapywanie kotów, płoszenie czy też zakaz ich dokarmiania jest z mocy prawa zabroniony i kwalifikowany przez prawo jako znęcanie się nad zwierzętami.

Przypominamy również Gmina Rewal pokrywa całkowity koszt sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów.

Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania wydawanego na wniosek opiekuna społecznego w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi    w Urzędzie Gminy w Rewalu. Bezpłatna sterylizacja/kastracja bądź usypianie ślepych miotów może uzyskać osoba, która jest mieszkańcem gminy Rewal. Zabiegi sterylizacji, kastracji bądź usypiania ślepych miotów wykonywane są na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Rewal zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych. Bezdomne koty doprowadzane są do lecznicy weterynaryjnej przez tzw. opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości, członków organizacji społecznych, strażnika Gminnego po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg. Zabiegi prowadzone są do czasu wyczerpania środków w danym roku budżetowym.

Po wykonaniu zabiegu koty wypuszczane są w miejscu ich wcześniejszego odłowienia.

Przypominamy, że obowiązek brania czynnego udziału w zapewnieniu opieki i ochrony wolno żyjącym kotom spoczywa  na każdym obywatelu.