Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Urzędu Gminy w Rewalu Informuje, iż w związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwały Nr LI/391/14 Rady Gminy Rewal z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/348/13 (Dz.Urz.Woj.Zach.2014r.poz.1713), dotyczącej zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w myśl art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązani są do złożenia korekty deklaracji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, zamieszkałych i mieszanych, które rozliczają się po ilości zużytej wody została:
a) pomniejszona w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny i wynosi 4 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.
b) zwiększona w przypadku kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny i wynosi 8 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody.

Ponadto informujemy, że dla tymczasowych obiektów handlowych zwiększono minimalny pojemnik z 120 l na 240 l a także podniesiono normę dla hoteli pensjonatów, ośrodków wczasowych oraz innych miejsc zakwaterowania turystycznego z 12 l do 15 l na każde miejsce noclegowe, co przedkłada się bezpośrednio na minimalną pojemność pojemnika, w który musi być wyposażona dana nieruchomość.

Korekty deklaracji należy dokonać w terminie do 14 czerwca 2014 r.

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Odpady Komunalne (http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/4819).

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI