Gmina Rewal (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu)  przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”

 

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
Kwota dofinansowania: 52 020,00 zł
Całkowita wartość projektu: 52 020,00 zł
Okres realizacji programu na terenie gminy Rewal: 02.06.2021r. – 31.12.2021r.

 

Cele programu

Opieka wytchnieniowa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Krótki opis programu

W ramach programu usługa wytchnieniowa będzie realizowana w dwóch formach:

  1. W formie pobytu całodobowego osoby niepełnosprawnej. Zaplanowano, że z pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, skorzystają 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 14 dni każda w okresie realizacji programu.

  2. W formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zaplanowano, że z pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej skorzysta 6 osób, zaplanowano ogółem 960 godzin w tym na jedną osobę przewidziano średnio 160 godzin, nie więcej niż 240 godzin w okresie realizacji programu.

Nabór wniosków – informacje