Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, Urzędu Gminy w Rewalu przypomina, że właściciel/zarządca każdego obiektu budowlanego, który zawiera elementy z azbestu jest zobowiązany do sporządzania:

  • Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (§4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 nr 71 poz. 649 ze zm.), które dołącza się do książki obiektu budowlanego – druk do pobrania : http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/2768
  • Informacji o wyrobach zawierających azbest (§10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr 8 poz. 31), które corocznie przekazuje się do właściwego organu – druk do pobrania : http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/2766

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację o wyrobach zawierających azbest wójtowi, natomiast przedsiębiorca marszałkowi województwa do 31 stycznia każdego roku. Informację, sporządza się  w dwóch egzemplarzach jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi natomiast drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Jednocześnie informujemy, że gmina Rewal udziela dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowym i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Rewal. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego, zlokalizowanego na terenie Gminy Rewal, jest wpisana w „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032” i złoży kompletny wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest (druk do pobrania : http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/2765) oraz podpisze stosowną umowę na udzielenie dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal , w terminie do 26 lutego bieżącego roku kalendarzowego.

(Regulamin dofinansowania dostępny jest na pod adresem : http://www.rewalnaturalny.pl/zasady-dofinansowania/zasady-dofinansowania