Informujemy, że dostępne są nowe harmonogramy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny na miesiące wrzesień – grudzień.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

a) umieścić worki lub pojemniki na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych;

b) udostępniać pojemniki bądź worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu). Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejście na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich z zastrzeżeniem, że:

  • wystawione pojemniki nie mogą być wystawione wcześniej niż w dniu wywozu poza terenem nieruchomości przed i po terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,
  • wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Jeżeli danego dnia odpady nie zostały odebrane, fakt taki należy zgłosić do Urzędu pod numerem telefonu (91 38 49 024) w czasie do 24 godzin, w innym wypadku reklamacje nie będa uwzględniane. Odbiór odpadów nieodebranych w terminie, nastąpi najpóżniej drugiego dnia od czasu zgłoszenia.