Gminny Ośrodek Pomocy w Rewalu zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie zawartej umowy z Wójtem określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1. złożyć wniosek w tej sprawie w GOPS w Rewalu;
2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Rewalu;
3. uzyskać pozytywną opinię Kierownika GOPS w Rewalu na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Osoba/rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

  • występuje problem uzależnień;
  • ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • członek rodziny ma odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
  • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  • występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
  • była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rewalu tel. 91 38 62 573