Dodatek energetyczny – świadczenie dla osób którym przyznano dodatek mieszkaniowy

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984) wprowadziła nową definicję– odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz zasady przyznawania dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba (odbiorca wrażliwy energii elektrycznej), która spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej Odbiorcy wrażliwemu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi: 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do 10-go każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do 30 stycznia :

a) w kasie Banku Spółdzielczego w Rewalu

b) na wskazany rachunek bankowy

c) lub na numer rachunku przedsiębiorstwa energetycznego.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu, ul. Warszawska 31 stosowny wniosek (do pobrania na http://bip.gops.rewal.pl/dokumenty/62 ), do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.