Co Cię łączy z Gminą Rewal?

Urodziłeś się w którejś z miejscowości gminy Rewal? A może znalazłeś tutaj swoją drugą połówkę? Masz na nazwisko Rewalska? Mieszkasz na ul.Rewalskiej lub Niechorskiej? Pochwal się wszystkim co Cię łączy z gminą Rewal! Wyślij swoją historię na adres konkurs@rewal.pl do 31 marca 2014 roku do godziny 15:00.

 

Najciekawsze historie nagrodzimy rewelacyjnym przewodnikiem i kalendarzem gminy Rewal z którym poznasz nasza gminę od A do Z! Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie. Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu „Co Cię łączy z Gminą Rewal?”

§1

Organizator konkursu

Urząd Gminy Rewal zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs „Co Cię łączy z Gminą Rewal?” którego zasady reguluje niniejszy regulamin.

§2

Cel i przedmiot konkursu

Konkurs polega na opisaniu w zgłoszeniu konkursowym ciekawej historii związanej z jakimś wyjątkowym zdarzeniem lub niebanalnym elemencie łączącym uczestnika konkursu z gminą Rewal jak np. nazwisko przypominające brzmieniem jedną z miejscowości gminy Rewal, mieszkanie na ul. Rewalskiej, historia miłosna która wydarzyła się w gminie Rewal itp.

§3

Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są od 17 lutego 2014 r. do 31 marca 2014 r. Zgłoszenia powinny być nadsyłane na adres konkurs@rewal.pl

 2. Każde nadesłane zgłoszenie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem, zawierać adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz e-mail.

 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

 4. Przystąpienie do konkursu jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby promocji gminy Rewal.

 5. Organizator ma prawo zweryfikować prawdziwość zgłoszenia.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszeń, które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć przepisy obowiązującego prawa lub ogólnie przyjęte normy.

 7. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie podając w nim jedną propozycję. Jeśli w zgłoszeniu znajdzie się więcej niż jedna propozycja, zgłoszenie zostanie odrzucone.

 8. Zwycięstwo w konkursie zobowiązuje uczestnika do wzięcia udziału w sesji fotograficznej zorganizowanej przez Organizatora oraz udzieleniu krótkiego wywiadu na potrzeby promocji gminy Rewal.

 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 kwietnia 2014 r. na portalu www.rewal.pl w aktualnościach. Organizator poinformuje także zwycięzcę pocztą elektroniczną.

§ 4

Wybór zwycięzcy

Wybór zwycięzcy konkursu na „Co Cię łączy z Gminą Rewal?” zostanie dokonany poprzez wybór najciekawszego zgłoszenia przez komisję konkursową w skład której wchodzą:

 1. Daria Mazur – p.o kierownika Referatu Turystyki i Promocji

 2. Agata Smoczyk – pracownik Referatu Turystyki i Promocji

 3. Łukasz Tylka – pracownik Referatu Turystyki i Promocji

§ 5

Nagroda

 1. Główną nagrodą w konkursie jest przewodnik oraz kalendarz gminy Rewal.

 2. Odbiór nagrody następuje na podstawie dokumentu wydanego przez Organizatora, w którym znajdą się dane osobowe zwycięzcy podane w czasie przystąpienia do konkursu.

 3. Nagroda odebrana może być w siedzibie Organizatora lub przesłana na życzenie zwycięzcy na podany adres.

 4. Zwycięzca konkursu nie ma prawa ubiegania się o gotówkową wartość przyznanej nagrody.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, lub do całkowitego odwołania konkursu.

 2. Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie treści niniejszego regulaminu uczestnicy mogą kierować do osoby odpowiedzialnej za organizację i przebieg konkursu na numer telefonu 91 384 90 10 lub adres e-mail asmoczyk@rewal.pl

 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących przebiegu konkursu, jego uczestnicy mogą w trakcie jego trwania lub w terminie 7 dni od zakończenia konkursu zgłosić reklamację. Reklamacje wniesione po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

 4. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.