Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu przypomina, że 31 stycznia mija termin złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. Do złożenia informacji zobowiązani są właściciele, zarządcy bądź użytkownicy nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Osoby fizyczne składają informację do Urzędu Gminny natomiast osoby prawne do Urzędu Marszałkowskiego.

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Formularz dostępny jest pod adresem:

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy