Puszczanie lampionów szczęścia  to moda, która trafiła do Polski przed kilku laty. Jednak musimy pamiętać o tym, iż taki lampion to ogień , którego nikt nie kontroluje. Wyglądają bardzo ładnie, ale bardzo łatwo mogą wywołać pożar. Puszczając je, nie jesteśmy w stanie kontrolować ich lotu, polecą tam gdzie zaniesie je wiatr. Koniecznie trzeba traktować je jako otwarte źródło ognia. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o niestosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy , co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu, wynikającą ze zmiennych warunków atmosferycznych jest niewykonalne.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) w § 4 ust.1 określono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon.
A przyczynianie się do pożaru trzeba traktować jako wykroczenie i zgodnie z:
– art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany,
 – art. 82 § 3, kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany,
 – art. 82 § 5, kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany,
 – art. 163 i 164 Kodeksu Karnego – kto sprowadza zdarzenie lub sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego postać pożaru, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności.
 
Apelujemy do osób przebywających na terenie naszej nadmorskiej gminy o roztropność w posługiwaniu się ogniem otwartym oraz o nieużywanie tzw. lampionów (nie)szczęścia, ponieważ powoduje to ogromne zagrożenie pożarowe oraz bezpośrednie zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.