Biorąc pod uwagę turystyczny charakter gminy Rewal a także mając na względzie troskę o estetyczny wygląd miejscowości apelujemy do właścicieli nieruchomości o wykaszanie traw i chwastów na swoich posesjach.

Wójt Gminy Rewal apeluje do właścicieli, zarządców, użytkowników wieczystych oraz dzierżawców i posiadaczy gruntów o wykaszanie przynajmniej dwa razy do roku traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty są nieestetyczne, stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy dodatkowo działki takie zarastają roślinność drzewiastą i stają się miejscem nielegalnego składowania odpadów.

Obowiązek właściciela do utrzymania działki we właściwym stanie wynika z art. 144 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno – gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W przypadku dużej uciążliwości związanej z zachwaszczeniem nieruchomości, właściciel nieruchomości sąsiedniej może wystąpić do sądu z powództwem o zaprzestanie naruszeń, np. powołując się na fakt rozprzestrzeniania się chwastów na sąsiednią nieruchomość.

W odniesieniu do gruntów rolnych obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika  z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,poz. 909) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z późn. zm.). Zaniechanie zwalczania chwastów może być postrzegane jako forma degradacji gruntów powodującą utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.