za okres lipiec – grudzień 2013 r.

Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu.

 

Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. zobowiązani byli do podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu ich nieruchomości, mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej przez Radę Gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Podkreślenia wymaga fakt, że nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych, co w efekcie prowadzić ma do nieopłacalności nielegalnego pozbywania się odpadów.Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpowiednich poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.

W ustawie określono zamknięty katalog metod, spośród których Rada Gminy wybrała jedną metodę ( tzw. „metoda wodna”) dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych ustawodawca nie pozostawił Radzie Gminy wyboru. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz określonej dla nich stawki.

Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Rewal na dzień 12.11.2013 wynosiła 3754. Szacuje się, że w gminie może przebywać około 1 mln turystów rocznie. Dane z GUS obejmujące obiekty noclegowe przedstawiają się następująco: 723 484 udzielonych noclegów dla turystów krajowych oraz 118 349 dla zagranicznych, a więc w sumie 841 833. Na tej podstawie oszacowano liczbę noclegów udzielonych turystom w zabudowie mieszanej na 6 158 167. Przyjmuje się powiększoną liczbę mieszkańców o średnią liczbę turystów 16 872 (Analiza wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rewal, Biuro Rzeczoznastwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, listopad 2012 r.).

W okresie obowiązywania nowych przepisów do Urzędu Gminy w Rewalu wpłynęło 2 858 deklaracji, z czego:

 • 19 % stanowiły deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
 • 7 % stanowiły deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • 74 % stanowiły deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców, a w części nieruchomoś
 • na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane).

Około 6 % właścicieli nieruchomości nie złożyło deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013. W związku z powyższym w toku weryfikacji do końca grudnia 2013 r. wysłano 58 wezwań do złożenia deklaracji za rok 2013 oraz 395 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującymi okres września i października 2013 r. Jednocześnie z urzędu dokonano i przesłano właścicielom nieruchomości 1 200 korekt deklaracji. Skontrolowano 272 nieruchomości na których prowadzona była działalność o charakterze gastronomicznym (w 23 przypadkach wykazano niezgodności ze złożoną deklaracją), a także 319 nieruchomości niezabudowanych o charakterze letniskowym (na skutek przeprowadzonej kontroli do Urzędu wpłynęło 77 deklaracji). W efekcie prowadzonych weryfikacji wszczęto 463 postępowań wyjaśniających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy Rewal wydał 436 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 27 decyzji umarzających postępowanie. Jednocześnie do Urzędu Gminy wpłynęło 47 odwołań dotyczących określonej wysokości opłaty.

Wpływy w tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożonymi deklaracjami za rok 2013 wyniosą: 2 236 377,00 złotych. Do grudnia 2013 r. odnotowano wpływ w kwocie: 1 850 669,34 złotych.

Koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Słajsinie oraz tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pobierowie, wynikają z umowy zawartej pomiędzy Gmina Rewal a Wodociągami Rewal Sp. z o.o. W 2013 r. koszty wynikające z umowy za odbiór, transport i zbieranie odpadów komunalnych wyniosły 2 682 166,65 złotych, natomiast koszty zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych wyniosły 792 395,14 złotych.

W roku 2014 koszty te wyniosą 4 158 000, 00 złotych za odbiór odpadów komunalnych natomiast szacowane koszty przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Rewal wyniosą około 1 342 000,00 zł.

Z kart przekazania odpadów przekazanych przez Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie wynika, że w okresie od lipca do grudnia 2013 r. przekazano i zagospodarowano następujące ilości odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne w ilości : ok. 4 533 Mg,
 • opakowania ze szkła ok. 218 Mg;
 • opakowania z papieru i tektury ok. 77,5 Mg;
 • zmieszane opakowania ok. 87,7 Mg;
 • opakowania z tworzyw sztucznych ok. 71,7 Mg;
 • odpady wielkogabarytowe ok. 13,8 Mg;
 • odpady ulegające biodegradacji ok. 16,6 Mg;
 • zmieszane odpady z betonu i gruzu ok. 1,1 Mg.