KOMUNIKAT dot. pilotażowego programu

 „Aktywny samorząd” 2015 r.

Powiat Gryficki zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału  w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostką realizującą program na terenie powiatu gryfickiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2015 r. program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,                   w tym:

  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 • dofinansowanie dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, iż wnioski o dofinansowanie należy składać  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, 72-300 Gryfice w terminach:

Moduł I :  do 30 sierpnia 2015 roku

Moduł II (Studenci):  do 30 marca 2015 roku !!!! ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014 / 2015)

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, 72-300 Gryfice  ul. Dworcowa 22 , pokój nr 2a (Dział rehabilitacji społecznej) lub pod numerem telefonu: 91/3846626

Wnioski można pobierać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach,  pokój nr 2  lub 2a oraz na stronie internetowej http://pcpr.gryfice.ibip.pl