Mając na celu wspólne dobro – zarówno bezpieczeństwo osób korzystających z chodników, narażonych na zwiększone ryzyko wypadków i urazów, jak i samych właścicieli nieruchomości, wobec których ewentualni poszkodowani mogą dochodzić roszczeń, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Rewalu przypomina, o obowiązkach właścicieli nieruchomości dotyczących sprzątania chodników przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych w miejscach gdzie stwarzają one zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego a także usuwanie śniegu z dachów budynków i budowli.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal mówi, że właściciele nieruchomości muszą dbać o czystość i porządek nie tylko na swoich nieruchomościach ale również zobowiązani są zapewnić porządek i czystość poza terenem swojej posesji. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Za chodnik natomiast uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli między chodnikiem, a granicą działki jest pas zieleni, obowiązek odśnieżenia nie spoczywa na właścicielu nieruchomości, a gminie. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, również w sytuacji gdy na chodniku przylegającym do nieruchomości dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Do właściciela nie należy także sprzątanie obszarów chodnika, które stanowią przystanki autobusowe.

Pamiętajmy również, że uprzątniętego śniegu nie należy składować bezpośrednio pod drzewami i krzewami, bowiem wymieszane ze śniegiem zanieczyszczenia w tym chlorki sodu mają niekorzystny wpływ na rośliny.

Straż Gminna w Rewalu przypomina o sankcjach grożących za niedopełnienie obowiązku utrzymania czystości i porządku. Kto nie wykonuje obowiązków zapewnienia utrzymania czystości i porządku naraża się na karę grzywny lub karę nagany wymierzanej przez Sąd.

Zgodnie z art. 54 kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany natomiast zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.