OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROGRAMU

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

SZANOWNI PAŃSTWO

 W dniu 11 października 2021r. rozpoczął się nabór wniosków gmin i powiatów w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.  W/w Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.        

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rewalu zamierza przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób Zainteresowanych o przesłanie na email gops@rewal.pl  deklaracji chęci uczestnictwa w programie ze wskazaniem planowanej ilości godzin (max. 240 godzin w formie dziennej i 14 dni w formie całodobowej) lub telefonicznie w terminie do 18 października 2021r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu

91 38 62 573 lub 516 166 613.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  Termin składania wniosku przez Gminę mija 22 października 2021r.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia,
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Rewal, dnia 12.10.2021r.

 

                                                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                         w Rewalu

                                                                                                                    Justyna Żebrowska