Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Gryfickiego uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Z bezpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę. Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej która obejmuje:

  • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

REJESTRACJA

Od 2 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu  wizyty pod nr. tel.:91 384 30 48. Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE GRYFICKIM

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w którym nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów lub radców prawnych
Starostwo Powiatowe w Gryficach ul. Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 309 Poniedziałek- w godz. od 12:00 do 16:00 Adwokat
Wtorek- w godz. od 12:00 do 16:00 Radca prawny
Czwartek- w godz. od 12:16:00 Radca prawny
Piątek- w godz. od 12:00 do 16:00 Adwokat
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów
Środa – w godz. od 12:00 do 16:00 Adwokat, radca prawny
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Starostwo Powiatowe w Gryficach ul. Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice pok. 309 Poniedziałek – w godz. od 8:00 do 12:00 Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie ul. Szlak77/222 ( pomoc świadczona przez
adwokata lub radcę prawnego)
Wtorek- w godz. od 8:00 do 12:00
Czwartek- w godz. od 8:00 do 12:00
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Muzealna 5
72-320 Trzebiatów
Środa- w godz. od 8:00 do12:00
Urząd Gminy Brojce ul. Długa 48, 72-304 Brojce
pok.15
Piątek w godz. od 8:00 do 12:00