Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).

Wojewoda Zachodniopomorski informuje, że:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania ogłasza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym :

 1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W okresie tym, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

– adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o numerze telefonu do kontaktu z nią.

Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będąca kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

 1. W okresie tym ustanawia się czasowe ograniczenie:
 • prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
 • polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce,
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
 • związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym, klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,
 • związanej z konsumpcją i podawaniem napojów,
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,
 • związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych,
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

OGRANICZENIA TE POLEGAJĄ NA CAŁKOWITYM ZAKAZIE PROWADZENIA W/W DZIAŁALNOŚCI

 • działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Ograniczenie polega na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. Ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.
 • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych , w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego do nie więcej niż 50 osób.
 1. W okresie, o którym mowa w punkcie 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. ustanawia się czasowe ograniczenie, polegające na całkowitym zakazie prowadzenia działalności:
  a) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej , których przeważająca działalność polega na handlu .
 • wyrobami tekstylnymi,
 • wyrobami odzieżowymi,
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi,
 • meblami i sprzętem oświetleniowym,
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

  b) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

W okresie, o którym mowa w punkcie 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu :

 • wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
 • określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W okresie o którym mowa w punkcie 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Treść zarządzenia dostępna jest do pobrania tutaj