Na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dzienniku Ustaw z dnia 3.01.2014r.), zmieniły się zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół. Zmiany dotyczą zarówno określania dodatkowych kryteriów rekrutacji jak i terminów naboru.

1. Do Przedszkola Publicznego w Niechorzu, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Pogorzelica i Niechorze). Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu i są przyjęte z urzędu, na podstawie złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów), wniosku.

2. W drugiej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rewal.

3. W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Rewal, niż liczba dostępnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne wg określonych w ust. 5 i 6 kryteriów.

4. Kryteria ustalone w ustawie będą uwzględniane w pierwszej kolejności. Mają one jednakową wartość i są to:

a. wielodzietność rodziny kandydata

b. niepełnosprawność kandydata

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d. niepełnosprawność obojga rodziców

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f. samotne wychowanie kandydata w rodzinie

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą

5. W drugim etapie, na pozostałe miejsca przyjmowane będą dzieci wg kryteriów określonych z porozumieniu z organem prowadzącym i do nich należą:

a. kandydaci rodziców pracujących (10 pkt.)

b. kandydaci z rodzin objętych nadzorem kuratora (9 pkt.)

c. kandydaci z rodzin, w którym kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza minimum dochodowego (8 pkt.)

d. kandydaci uczęszczający do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014 (7 pkt.)

e. kandydaci mający starsze rodzeństwo w Przedszkolu Publicznym w Niechorzu lub Szkole Podstawowej w Niechorzu (6 pkt.).

6. W przypadku jednakowej ilości uzyskanych punktów – będzie zastosowane kryterium wieku (data urodzenia dziecka).

7. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Rewal, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu i mogą być przyjęte jeżeli Przedszkole Publiczne w Niechorzu będzie dysponowało wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich dzieci z obwodu szkoły i terenu Gminy Rewal.

8. Rekrutacja odbędzie się wg kryteriów podanych w ust. 4 i 5.

9. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola, rodzice dziecka lub prawny opiekun, składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

10. Wnioski rekrutacyjne dostępne będą w sekretariacie Szkoły oraz na stronach internetowych : www.zspniechorze.edupage.lorg lub www.sindbad.edu.pl

11. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji:

a. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka, rodzeństwa lub rodzica – rodziców ( opiekunów prawnych )

b. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

c. Akt zgonu jednego z rodziców lub oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

d. Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą,

e. Zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim wydane przez sąd rodzinny

f. Zaświadczenie z zakładów pracy o zatrudnieniu i wymiarze zatrudnienia rodziców.

12. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

14. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów uzupełniających, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez Komisję.

15. Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

• do 15 lutego 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 (poprzez stronę internetową przedszkola i szkoły, wywieszenie ogłoszenia w widocznym miejscu na terenie szkoły i przedszkola);

• do 15 kwietnia 2015 r. – przyjmowanie wniosków (w sekretariacie szkoły lub u wychowawców grup);

• do 29 kwietnia 2015 r. – przeprowadzenie rekrutacji poprzez komisję rekrutacyjną;

• do 8 maja 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci oraz listy dzieci nieprzyjętych (poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Przedszkola w Niechorzu i na stronach internetowych szkoły i przedszkola).

16. Dzieci nie przyjęte znajdą się na liście rezerwowej.

17. W przypadku zwalniania się miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zgodnie z listą rezerwową ustaloną przez Komisję Rekrutacyjną.

18. Dyrektor składa pisemną informację o nieprzyjętych dzieciach do organu prowadzącego, w której podaje:

a. Imię i nazwisko dziecka

b. Datę urodzenia i pesel dziecka

c. Imiona i nazwiska rodziców

d. Adres zamieszkania dziecka i rodziców, jeżeli jest inny niż dziecka.