Ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku ds. turystyki ,  organizacji pozarządowych i spraw społecznych  w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Urząd Gminy w Rewalu zaprasza do składania ofert pracy na zastępstwo na stanowisku ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych w Referacie Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Rewalu, osoby spełniające następujące wymagania:

1)    posiadające obywatelstwo polskie;
2)    posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
3)    niekarane za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4)    wykształcenie wyższe;
5)    biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania komputerowego narzędziowego –  Microsoft Office (Word, Exel).

Dodatkowe wymagania:

1)    znajomość przepisów z zakresu: postępowania administracyjnego,  samorządu gminnego, finansów publicznych, bezpieczeństwie imprez masowych,  ustawy       o usługach turystycznych;
2)    umiejętność redagowania tekstów.

Zadania wykonywane na stanowisku:

1)     współpraca ze środkami publicznego przekazu lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, gromadzenie i przekazywanie informacji dla mediów;
2)     koordynacja oraz współorganizowanie imprez kulturalnych, okolicznościowych, turystycznych, i sportowych;
3)     koordynowanie prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4)     pełnienie funkcji pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   alkoholowych;
5)     współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami;
6)     nadzór nad działalnością ośrodków zdrowia i aptek na terenie gminy;
7)     nadzór nad klubami sportowymi i stowarzyszeniami dofinansowanymi  z budżetu gminy,

Oferty pracy zawierające imię, nazwisko, adres i nr telefonu oraz życiorys zawodowy  oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego należy składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r.   w sekretariacie  pok. nr 6,  Urzędu Gminy w Rewalu lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-340 Rewal.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) postępowanie kwalifikacyjne objęte niniejszym ogłoszeniem nie stanowi naboru na wolne stanowisko urzędnicze i nie podlega przepisom ww. ustawy określającym zasady tego naboru.

Wójt Gminy
Robert Skraburski