Nadchodące imprezy

Drukuj

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED OPADAMI MARZNĄCYMI

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo zachodniopomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 23:00 dnia 23.01.2018 do godz. 06:00 dnia 24.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących
gołoledź, głównie na wschodzie województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ryszard Śliwiński

Comments ()
Drukuj

Powołano Zespół ds. połączenia spółek gminnych

19 stycznia p.o. Wójt Gminy Rewal  powołał do życia zespół, którego celem jest analiza i ocena propozycji połączenia spółek gminnych czyli Nadmorskiej Kolej Wąskotorowej Sp. Z o.o. oraz Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

Zespół będzie się składał z Piotra Skaskiewicza, Iwony Sielskiej, Janusza Cetery, Sylwii Brzęczkowskiej, Konrada Kęsego.

Celem prac zespołu jest opracowanie szczegółowego harmonogramu prac niezbędnych do konsolidacji oraz przygotowanie planu ekonomiczno-finansowego, zawierającego w szczególności wyniki i skutki finansowe połączenia. Dodatkowo zespół przygotuje plany ujednolicenia księgowości, wyceny majątku i unifikacji dokumentów prawnych. Jednakże, jednym z najważniejszych tematów jakim zajmie się zespół jest analiza obszaru pracowniczego.

Zespół ma zakończyć pracę 30 maja i przedstawić Wójtowi oraz Radzie Gminy prezentację zawierającą wnioski z prac i konkretne propozycje działań.

Źródło http://bip.rewal.pl/dokumenty/9188

 

Comments ()
Drukuj

Dofinansowanie dla Wodociągów

Bardzo dobra wiadomość dotarła dziś ze spółki Wodociągi Rewal. Zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w Niechorzu otrzymał dofinansowanie unijne. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 14,4 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie wynosi niemal 7,5 mln zł.

Projekt pod nazwą „modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” obejmuje swoim następujące prace:

 1. Rozdział kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w Niechorzu poprzez budowę kanalizacji deszczowej i modernizację kanalizacji sanitarnej.
 2. Wymiana prasy na oczyszczalni ścieków i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej
 3. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania siecią  wodno - kanalizacyjną
 4. Zakup urządzenia do udrażniania systemów kanalizacyjnych.

Wcześniej Spółka dostała dofinansowanie na wykonanie projektu. Przyznane dziś środki przeznaczone będą na jego realizację.  Proces ten trwa od roku 2014 i zakończył się sukcesem. To ważna informacja przede wszystkim  dla mieszkańców Niechorza którzy zyskają główny kolektor kanalizacji deszczowej i modernizację kolektora kanalizacji sanitarnej. Trzeba podkreślić, że projekt ten bardzo ułatwi życie mieszkańcom Rewala i Trzęsacza, gdzie kanalizacja sanitarna jest bardzo mocno obciążona ściekami deszczowymi.  Dało się to odczuć choćby ostatniego lata, kiedy przy ulewnych deszczach instalacja była wręcz przeciążona.

Prezes
Sylwia Brzęczkowska

Comments ()
Drukuj

Ogłoszenie Wojewody

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 18-19 stycznia br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały straty materialne, przypominam Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 200 tysięcy złotych.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na ten cel rezerwie z budżetu państwa.

W tym miejscu zwracam się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie wszystkich mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa miejscowości, o możliwości otrzymania wyżej wskazanego wsparcia. Bardzo proszę również o zamieszczanie stosownych zawiadomień na stronach internatowych oraz tablicach informacyjnych kierowanych przez Państwa urzędy, i przekazanie do lokalnych mediów, a także rozesłanie do utworzonych jednostek pomocniczych gmin w postaci sołectw, dzielnic czy osiedli.

Mając na uwadze wspólny cel, jakim jest niezwłoczne przekazanie pomocy finansowej do osób poszkodowanych, szczerzę liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Wicewojewoda Marek Subocz

Comments ()
Drukuj

Komunikat w sprawie naprawy drogi Karnice - Śliwin

 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.) rozpoczyna naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku Karnice – Śliwin. Zaznaczamy, że nie jest to jeszcze właściwy remont drogi planowany od dawna. Roboty drogowe będą polegały na miejscowym łataniu nawierzchni gdzie jest to konieczne.
Prace potrwają kilka dni i nie powinny powodować utrudnień w ruchu.
Comments ()
Drukuj

Spotkanie z Wodociągami

Wodociągi Rewal sp. z o.o. to z najważniejszych przedsiębiorstw, a zarazem jedne z największych pracodawców w Gminie Rewal. Firma w całości jest własnością gminną i zapewnia realizację kluczowych usług komunalnych. Niestety w związku z trudną sytuacją finansów gminy, kondycja Wodociągów często stawała się przedmiotem sporów, ataków czy też zwykłych plotek.

Dziś (17 stycznia) pracownicy spółki mieli okazję spotkać się z p.o. Wójtem Gminy Maciejem Bejnarowiczem i dowiedzieć się z pierwszej ręki jaka przyszłość czeka ich przedsiębiorstwo. Spotkanie odbyło się w Sali szkoleniowej OSP w Pobierowie i zaproszeni byli wszyscy pracownicy.

Wójt Bejnarowicz rozpoczął spotkanie od informacji, że finanse gminy są stabilne, program naprawczy realizowany jest zgodnie z planem a rok 2018 powinien być ostatnim rokiem aktywnego zaciskania pasa. Jednakże już w obecnym budżecie powinny znaleźć się większe środki na sfinansowanie podstawowych potrzeb społecznych. W związku z tym przyszłość Wodociągów jest bardziej stabilna. Dotyczy to najbardziej Zakładu Zielni Gminnej, ponieważ ten dział był najbardziej problematycznym z punktu widzenia finansowania. Wójt zapewnił, firma jest bezpieczna, zatrudnienie nie zostanie zmniejszone a pracownicy nie muszą się obawiać o swoje posady. Tym samym uciął wszelkie pogłoski o planowanych zwolnieniach.

W trakcie dyskusji pojawiła się kwestia numeracji i oznakowania posesji. Okazuje się że wiele budynków nie ma prawidłowo naniesionych numerów. Sprawa, która może wydawać się banalna dla mieszkańców ale stanowi spore utrudnienie dla pracowników Wodociągów. W odpowiedzi Wójt powiedział, że jest to część większego problemu, nie mamy dokładnej ewidencji budynków, służącej do właściwego naliczania podatku od nieruchomości i opłat za wodę oraz odpady. Zmiany jakie nastąpią w Urzędzie Gminy będą miały na celu poprawę tego stanu.

Po zakończeniu zebrania Wójt udał się do siedziby spółki aby porozmawiać z Rada Pracowniczą: Józefem Wojno, Kazimierzem Kwiatkowskim i Dariuszem Ziółkowski. W spotkaniu brała również udział Pani Prezes Sylwia Brzęczkowska.
Na spotkaniu ponownie podniesiono temat niezdrowej atmosfery wokół Wodociągów. Firma zatrudnia niemal 100 osób co wraz z rodzinami stanowi potężną bazę wyborców. W przeszłości zdarzało się, że ten fakt był wykorzystywany do celów politycznych, a personel był celem agitacji albo narzędziem szantażu. Jednakże jak pokreślił Pan Józef Wojno pracownicy jedynie oczekują tego aby dobrze nimi zarządzać oraz aby w spokoju mogli wykonywać swoją pracę. Zadają sobie sprawę ze stanu gminnej kasy i dlatego też, powstrzymywali swoje oczekiwania płacowe.

Firma na przestrzeni ostatnich lat nabyła przede wszystkim w mnóstwo nowych obowiązków. Ze spółki wodno-kanalizacyjnej stała się przedsiębiorstwem zajmującym się porządkiem w gminie, zielenią a przede wszystkim wywozem odpadów. Proces odbył się bez zwiększenia administracji. Jednakże nie obyło się bez problemów a część z nich pozostała nierozwiązana do dziś. O ile przez większość roku jesteśmy małą gminą to w sezonie letnim zamieniamy się w miasto wielkości np. Koszalina i w związku z tym wyzwania w zakresie gospodarki komunalnej rosną proporcjonalnie. W sezonie potrzebne są dodatkowe ręce do pracy a tych zaczyna brakować. Sezonowych pracowników trzeba zakwaterować i braki w tym obszarze zaczynają być dotkliwe. Ponadto stali pracownicy przyznają, że postawa pracowników sezonowych odbiega od oczekiwań. Ich standardy pracy, mówiąc delikatnie bardziej przypominają wakacje niż robotę. Jak powiedział Józef Wojno – „to nas, stałych pracowników boli, bo psuje opinię całej firmie”.

Podczas rozmowy zarówno Pani Prezes jak i Wójt zadeklarowali, że w przyszłości finansowanie usług zieleni gminnej zostanie rozwiązane kompleksowo za pomocą przetargu aby uniknąć niepokoju jaki miał miejsce w latach ubiegłych. To dobra wiadomość bo chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zieleń stała się częścią naszej marki i trzeba zrobić wszystko aby nie zaprzepaścić tego co udało się dotychczas osiągnąć

 

Comments ()
Drukuj

Komunikat w sprawie remontu drogi nr 102

W nawiązaniu do spotkania w dniu 16.01.2018 r. w UG Rewal z Wójtem Gminy Panem Maciejem Bejnarowiczem informujemy, że Kierownik Budowy z ramienia Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.)  podjął stosowne kroki mające na celu ułatwienie komunikacji mieszkańcom oraz przyjezdnym w czasie prowadzenia robót budowlanych.

Kierownik budowy podjął następujące działania:

1. Po zakończeniu okresu ferii zimowych w celu poprawy komunikacji porannych autobusów szkolnych zostanie wprowadzona regulacja ręczna dla ruchu, mająca na celu nadać priorytet przejazdu i usprawnić przewóz dzieci do okolicznych szkół. Regulacja zostanie wprowadzona na okres PRÓBNY, dla przejazdów dwóch pierwszych porannych autobusów szkolnych.

2. Wykonawca PBDI S.A. we własnym zakresie dokonuje aktualizacji Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu (PTOR) na czas robót bitumicznych, tak aby usprawnić przejazdy pojazdów włączających się do ruchu ze skrzyżowań znajdujących się na odcinkach roboczych.

3. Po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca PBDI S.A. niezwłocznie dokona naprawy drogi objazdowej (Karwice) oraz odtworzy przekopy po kanalizacji deszczowej na ciągu głównym DW102 na odcinku Łukęcin – Lędzin.

4. Wykonawca PBDI S.A zabezpiecza urządzenia małej architektury (ławki, ogrodzenia, płotki oraz kosze na śmieci) tak, aby po zakończonej realizacji można było przekazać materiał z rozbiórki władzom Gminy Rewal.

Mam nadzieję, że powzięcie powyższych środków ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym jak również pozytywnie wpłynie na współpracę z Gminą Rewal.

Comments ()
Drukuj

Obwieszczenie o Kwalifikacji Wojskowej

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2018 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

               

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1980.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2254), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)      mężczyzn urodzonych w 1999 r.;

2)      mężczyzn  urodzonych w latach 1994 - 1998,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)      osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)   zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)      kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);

5)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 1. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów. Gryficki Dom Kultury w Gryficach, ul. Niepodległości 53. 06 marca – 22 marca 2018 roku

 

 1. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
 2. Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:

1)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)      powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną  dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)       wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną  fotografię o wymiarach   3 x 4  cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające  poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;

2)      powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3)      wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:

1)      w okresie od początku 2018 roku do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

2)      po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad
3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

 1. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
  w obwieszczeniu.
 2. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

                wz.  /-/ Marek SUBOCZ

  Link do pełnej treści obwieszczenia

 

 

Comments ()