Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LI Nadzwyczajnej SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 03.08.2017 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 4.    Projekt  uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 5.    Projekt  uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 6.    Wolne wnioski i zapytania. 7.    Zakończenie obrad.  

  • UCHWAŁA Nr L/283/17 Rady Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie: zawarcia  umowy dzierżawy na działkę nr 401/12  w Pobierowie.           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i  art. 13 ust. 1, art. 23 ust.1 pkt.7 a, art. 37 ust. 4  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820.)  Rada Gminy uchwala co następuje : § 1.Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  w odniesieniu do części działki oznaczonej nr 401/12 o powierzchni 140 m2 obręb Pobierowo na okres 9 lat. § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Rady  Marzena Salamon

  • UCHWAŁA Nr L/282/17 Rady Gminy Rewal z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie: zawarcia  umowy dzierżawy na działkę nr  879/2 w Pobierowie.           Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i  art. 13 ust. 1, art. 23 ust.1 pkt.7 a, art. 37 ust. 4  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260, z 2017 r. poz. 624, 820.)  Rada Gminy uchwala co następuje : § 1.Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  w odniesieniu do części działki oznaczonej nr 879/2 o  powierzchni około 116 m2 obręb Pobierowo na okres 3 lat. § 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                           Przewodnicząca Rady  Marzena Salamon