Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w remizie OSP Niechorze przy ulicy Kolejowej 20 od godz. 18:00 do godz. 20:00 przyjmują radni:
Jacek Domański, Krzysztof Cepek, Zbyszek Rydzyński, Paweł Żoła.

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D XLIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 24.02.2017 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 5.    Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XLII/214/17 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Rewal do nowego ustroju szkolnego a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: nabycia  nieruchomości 551/11 obr. Pobierowo a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki w Rewalu a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie: wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany statutów sołectwa Niechorze i sołectwa Pobierowo a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rewal ds. Ochrony Drzewostanu, wyznaczenia parków i terenów zielonych a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 14.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/277/13 z dnia 22 lutego 2013 r. dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 15. Wolne wnioski i zapytania. 16. Zakończenie obrad.  

  • UCHWAŁA NR XLII/227/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2017r. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz 224 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:   § 1  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rewal na rok 2017, zwany dalej „programem” wraz  z preliminarzem wydatków, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwalony w § 1  program realizowany będzie przez Urząd Gminy Rewal.          § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Przewodnicząca Rady Marzena Salamon

  • UCHWAŁA NR XLII / 226/17 Rada Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2017r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2022 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań w latach 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr  l do uchwały. § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 3. Ustala się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku  Nr 2 do uchwały. § 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy.   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon