Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w remizie OSP Niechorze przy ulicy Kolejowej 20 od godz. 18:00 do godz. 20:00 przyjmują radni:
Jacek Domański, Krzysztof Cepek, Zbyszek Rydzyński, Paweł Żoła.

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Czasowy spis zdarzeń XLIII sesji Rady Gminy Rewal z dnia 24.02.2017r. która odbyła się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal   Sesja rozpoczęła się o godz. 14:12. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Marzena Salamon na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne, - uczestniczy  12 radnych. Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D XLIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 24.02.2017 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 5.    Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XLII/214/17 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Rewal do nowego ustroju szkolnego a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie: nabycia  nieruchomości 551/11 obr. Pobierowo a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki w Rewalu a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie: wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany statutów sołectwa Niechorze i sołectwa Pobierowo a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rewal ds. Ochrony Drzewostanu, wyznaczenia parków i terenów zielonych a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 14.    Projekt  uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/277/13 z dnia 22 lutego 2013r. dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne a)    relacja sprawozdawcy, b)    stanowiska Komisji Rady, c)    dyskusja, d)    podjęcie uchwały 15. Wolne wnioski i zapytania. 16. Zakończenie obrad.   Ad.3. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o działalności od ostatniej sesji.   Ad.4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów Wiceprzewodniczący Rady p. Paweł Żoła złożył 3 interpelacje oraz wniosek o zmianę źródła finansowania sprzątania plaż i ulic.   Ad. 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Rewal Nr XLII/214/17 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – stanowisko nie zostało wypracowane. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.   Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Rewal do nowego ustroju szkolnego Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.   O godz. 14:45 na salę konferencyjną wszedł radny p. Krzysztof Cepek.   Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych.   Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych.   Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie: nabycia  nieruchomości 551/11 obr. Pobierowo Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych.   Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.   Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki w Rewalu Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 12 radnych.   Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie: wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany statutów sołectwa Niechorze i sołectwa Pobierowo Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.   Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie: powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rewal ds. Ochrony Drzewostanu, wyznaczenia parków i terenów zielonych Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek – opinia pozytywna. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – opinia pozytywna. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.   Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/277/13 z dnia 22 lutego 2013 r. dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju p. Rafał Mielcarek  - stanowisko nie zostało wypracowane. Przewodnicząca Komisji Społeczno - Oświatowej p. Barbara Kral – stanowisko nie zostało wypracowane. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego p. Marcin Ryczko – opinia pozytywna. P. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 4 radnych, 6 radnych głosowało przeciwko, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała nie została przyjęta.     O godz. 16:33 zakończono XLIII Sesję Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził: