Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • KOMISJA STRATEGII I ROZWOJU KOMISJA SPOŁECZNO – OŚWIATOWA Z A W I A D O M I E N I E O  Z W O Ł A N I U W S P Ó L N Y C H    P O S I E D Z E Ń    K O M I S J I     Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju oraz  Komisji Społeczno – Oświatowej dotyczące VI Sesji Rady Gminy Rewal.   Przewodniczący Komisji   Strategii i Rozwoju -  Iwona Zacharczuk                                 Społeczno – Oświatowej  - Joanna Lewicka  

  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D VI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 28.03.2019 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przyjęcie wniosków do porządku obrad. Przedstawienie porządku obrad Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji Projekt uchwały w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17  Rady Gminy Rewal  z dnia 30 listopada  2017  roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy. Projekt  uchwały w sprawie: Uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku.” Projekt  uchwały w sprawie: Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania. Projekt  uchwały w sprawie: Określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Projekt  uchwały w sprawie: Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok. Projekt  uchwały w sprawie: Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki oznaczone nr 1082/1, 1082/2, 1082/6 oraz części działek nr 1082/3 i 1082/5 położone w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały w sprawie: Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Projekt uchwały w sprawie: Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. Projekt uchwały w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Projekt uchwały w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad.

  •                                                          Z A W I A D O M I E N I E     Zawiadamiam, że w dniu 28.03.2019 roku (czwartek) o godzinie 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się VI sesja Rady Gminy Rewal.                                                                            Przewodnicząca Rady                                                                      Wanda Szukała - Błachuta

  • Uchwały podpisane na IV Sesji Rady Gminy Rewal w dniu 24.01.2019 r.

  • Uchwały podpisane z V Sesji Rady Gminy Rewal z dnia 28.02.2019 r.

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 28.02.2019r. z V sesji Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 14.00 w obradach uczestniczyło 14 radnych. Nieobecni: Paweł Żoła V sesje Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy p. Wanda Szukała-Błachuta   P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D V SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 28.02.2019 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Informacja Wójta Gminy Rewal o działalności od ostatniej sesji Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 roku. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 14:09 na posiedzenie V sesji Rady Gminy Rewal dołącza p. Marcin Ryczko Ad.  5 Projekt uchwały w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Rewal (godz. 14:35) Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal – Konstanty Tomasz Oświęcimski Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 9 radnych, 3 głosy wstrzymujące się. P. Paweł Kaczor zgłosił problem techniczny z zagłosowaniem Przerwa 14:30, koniec przerwy: 14:41 Ponowne głosowanie (godz. 14:42) Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 11 radnych, 3 głosy wstrzymujące się. Podziękowanie p. Iwonie Sielskiej za współpracę. Przerwa godz. 14:44, koniec przerwy; 14:56 Ad.  6 Projekt uchwały w sprawie: planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 roku. (godz. 14:56) Projekt uchwały przedstawiła Joanna Błachuta. Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  7 Projekt uchwały w sprawie: sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal. (godz. 15:00)  Projekt uchwały przedstawiła Joanna Błachuta. Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  8 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów (godz. 15:02) Projekt uchwały przedstawiła Justyna Żebrowska Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  9 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (godz. 15:05 ) Projekt uchwały przedstawił Ireneusz Jasiński   Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  10 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (godz. 15:08) Projekt uchwały przedstawił Ireneusz Jasiński Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  11 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (godz. 15:10) Projekt uchwały przedstawił Ireneusz Jasiński Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  12 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (godz. 15:12) Projekt uchwały przedstawił Ireneusz Jasiński Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych. Ad.  13 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (godz. 15:14) Projekt uchwały przedstawił Ireneusz Jasiński Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Błąd techniczny w głosowaniu. Przerwa: 15:16, koniec przerwy 15:17 Ponowne głosowanie Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 12 radnych, 2 głosy wstrzymujące się. Ad.  14 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (godz. 15:18)  Projekt uchwały przedstawił Ireneusz Jasiński. Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 13 radnych, 1 głos wstrzymujący się Ad.  15 Projekt uchwały w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal. (godz. 15:21) Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal – Konstanty Tomasz Oświęcimski Opinia Komisji Strategii i Rozwoju: Opinia pozytywna. Opinia Komisji Społeczno – Oświatowej: Opinia pozytywna. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało 14 radnych.   Ad. 16 Wolne wnioski i zapytania. (godz. 15:24) p. Rafał Mielcarek : 27.02.2019 roku odbyła się sesja Celowego Związku Gmin R-Xxi w Nowogardzie. Przewodniczącym zarządu został Jacek Chrzanowski. Przewodniczącym zgromadzenia: Andrzej Szczygieł. Ad. 17 zakończenie obrad (godz. 15:26)     Spis zdarzeń sporządziła Agata Smoczyk