Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • UCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY REWAL z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Na podstawie art. 228 ust.1 pkt.2 i ust.2 art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rewal na lata 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1.  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rewal do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 5. Traci moc Uchwała nr LVII/327/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022 z późniejszymi zmianami. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.                                                                                     Przewodnicząca Rady                                                                        Wanda Szukała – Błachuta

  • Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji  Statutowej Rady Gminy Rewal   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się, co następuje:   § 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie: Wanda Szukała - Błachuta - członek komisji, Iwona Zacharczuk – członek komisji, Rafał Mielcarek  – członek komisji, Andrzej Brzeziński – członek komisji, § 2. Na przewodniczącego Komisji powołuje się Pawła Żołę. § 3. Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej jest:  analiza obowiązującego statutu gminy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, opracowanie projektu nowego Statutu Gminy Rewal. § 4. Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal.   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                    Przewodnicząca Rady                                                                                    Wanda Szukała – Błachuta