Drukuj

Informacje - Otwarte Konkursy Ofert

Poniżej lista 10 najnowszych konkursów ofert


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia ws. naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rewal w roku 2017 w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert

  • Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert z dnia 21 kwietnia 2017 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym na rok 2017

  • Gmina Rewal Rewal, 2017-04-03 Ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Zaproszenie do złożenia ofert cenowych. W związku z zamiarem zawarcia umowy na modernizację trzech zejść na plażę w miejscowościach: Pobierowo ul. Ciechanowska Pogorzelica przy O.W. Opolanka (wschód) Pogorzelica na plażę przy O.W. Opolanka zapraszamy do złożenia ofert zawierających cenę. Termin wykonania zamówienia: dwa miesiące od podpisania umowy Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w kosztorysach dołączonych do mniejszego zaproszenia. Zamawiający zawrze umowę z tym oferentem (oferentami), który zaproponuje najniższa cenę w każdej części zamówienia. W załączeniu przekazujemy formularz oferty, na którym prosimy o wskazanie ceny za wykonanie poszczególnych zejść. Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu złożona oferta przetargowa (cena) będzie miała charakter ostateczny. W przypadku złożenia ofert z identyczną ceną, Zamawiający poprosi o złożenie dodatkowych ofert. Jeśli oferenci złożoną ponownie oferty z identyczną ceną, czynność zostanie powtórzona (do skutku). Na Państwa ofertę oczekujemy do 07.04.2017 r. godz. 11.00 (termin nieprzekraczalny). Prosimy o jej złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub faksem na nr 91 38 490 29. Otwarcie ofert (jawne) nastąpi dnia 07.04.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy. Pytania prosimy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przedmiotowe zamówienie nie podlega Ustawie z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zgodnie z art. 4 pkt 8. Załączniki: Formularz oferty Kosztorysy inwestorskie Projekt umowy Z poważaniem FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rewal 72-344 Rewal, ul. Mickiewicza 19 tel. 91 38 49 011 fax. 91 38 29 029 WYKONAWCA (pieczęć): ........................................................ ........................................................ ........................................................ email ………………………………………………………………. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: Wykonanie remontu trzech zejść na plażę. OFERUJEMY: Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Zejście w Pobierowie Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................. zł Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Zejście w Pogorzelicy przy O.W. Opolanka (wschód) Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................. zł Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Zejście w Pogorzelicy na plażę przy O.W. Opolanka Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................. zł Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania niniejszej oferty. 3. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w wymaganym terminie. 4. Cena wskazana w niniejszej ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS 3. ……………………………………………………………… 4. …………………………………………………………….. …………………………… dnia ………………… ……………………………………………………..……………. (miejscowość) (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 1

 

Wszystkie konkursy ofert znajdują się w BIP pod adresem: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/14