Drukuj

Zwierzęta - Program zapobiegania bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku” określa zadania w odniesieniu do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do bezdomnych psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie gminy Rewal. W „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2013 roku” wyznaczono następujące cele:

 

 • zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację psów i kotów oraz wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających opiekunów zwierząt a także opiekunów społecznych do jej wykonywania,

 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym ich sezonowe dokarmianie poprzez wsparcie finansowe opiekunów społecznych,

 • zmniejszenie populacji zwierząt, poprzez zapewnienie miejsca w Schronisku psom zgubionym, wałęsającym się, pozostającym bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w ustawie o ochronie zwierząt,

 • odławianie zdziczałych zwierząt domowych i gospodarskich mogących stanowić zagrożenia dla życia,

 • wprowadzenie mechanizmów zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji bezdomnych zwierząt,

 • zmniejszenie bezdomności psów poprzez znakowanie elektroniczne tzw. czipowanie,

 • zmniejszenie populacji zwierząt poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, rannych (w szczególności dla zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb weterynaryjnych,

 • edukację mieszkańców gminy Rewal na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.

 

Funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt powierzono Referatowi Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu. Referat właściwy do spraw ochrony środowiska współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej, samorządem lekarsko-weterynaryjnym a także Strażą Gminną, Policją i innymi służbami mundurowymi.

 

Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt, Referat właściwy do spraw ochrony środowiska prowadzi przy wzajemnej współpracy ze:

 

 • Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu - "REKS" dla zwierząt, które zapewnienia miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom odłowionym z terenu gminy Rewal.

 • Ośrodkiem Rehabilitacji Dla Dzikich Zwierząt „LARUS” poprzez odłowienie i zapewnienie miejsca oraz opieki zwierzętom dzikim, zdziczałym zwierzętom gospodarskim oraz zwierzętom egzotycznym odłowionym z terenu gminy Rewal.

 • Lecznicą Weterynaryjną – Usługi –Sanitarno Weterynaryjne „ADAMS” – zakresie opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, rannych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb weterynaryjnych.

 • Strażą Gminną oraz Policją poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych wskazanych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal” oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach.

 • Placówkami oświatowymi poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców.

 • Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz fundacjami których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Sanitarnej i samorządem lekarsko – weterynaryjnym.

 • Powiatowym Lekarzem Weterynarii, poprzez prowadzenie ciągłego monitoringu stanu zwierząt bezdomnych na terenie gminy Rewal.

 

Do pobrania :