Drukuj

Zielona Gmina - zabiegi pielęgnacyjne

Usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia w myśl art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, dalej: u.o.p.) podlega karze administracyjnej, która jest wymierzana przez wójta. Trzeba jednak pamiętać, że tej samej karze podlega ten, kto powoduje zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanych niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ust. 1 pkt. 3 u.o.p.), bowiem w myśl art. 82 ust. 1a u.o.p. zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

 

usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Odpowiedzialność wynikającą z tego przepisu będą ponosiły wszystkie podmioty zobowiązane do utrzymania i pielęgnacji drzew i krzewów. Dotyczy to tak posiadaczy nieruchomości, jak i innych podmiotów zobowiązanych do ochrony terenów zielonych i zadrzewień. Ustawodawca nie dopuszcza innych zabiegów jak tylko te, które wprost wymienia w art. 82 ust. 1a pkt.1-3. Przycięcie drzewa czy drzew wykraczające poza wyżej wymienione zakres jest traktowane jako zniszczenie drzew.

Zabiegi wymienione w art. 82 ust.1a u.o.p. nie wymagają zgody wójta jako organu przyrody, tym samym nie zachodzi potrzeba wydania decyzji administracyjnej. 

W praktyce pojawia się często spotykany problem ogławiania drzew. Drzewo po takim okaleczeniu traci szanse na prawidłowy rozwój, a często na przeżycie. Ogławianie nie jest zabiegiem pielęgnacyjnym i jest traktowane jako błąd w sztuce,  ponieważ przy formowaniu korony, drzewo nie może utracić pokroju korony właściwego dla danego gatunku drzewa.