Drukuj

Zielona Gmina - Program rozwoju terenów zieleni

ZIELONA GMINA - Program rozwoju terenów zieleni Gmina Rewal kojarzona jest z piaszczystymi plażami, stromymi klifami oraz rozległymi nadmorskimi lasami sosnowymi. Mówiąc o terenach zieleni, mamy zazwyczaj na myśli zadrzewienia śródpolne, większe i mniejsze skupiska drzew i krzewów oraz kompleksy leśne. Tereny zieleni to jednak nie tylko te wymienione, jakże cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary, to także parki, w tym parki wpisane do rejestru zabytków, skwery, zieleńce, place, cmentarze oraz zieleń przyuliczna, zieleń przy szkołach, kościołach, obiektach użyteczności publicznej i obiektach usługowych, to zieleń na terenie miast i wsi świadomie ukształtowana, pełniąca funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe.

Tereny zieleni kształtują charakter miejscowości, pozwalają na subiektywny odbiór miejsca i jego identyfikację na tle innych, podobnych jednostek.

Tereny te oprócz oczywistych funkcji estetycznych pełnią również bardzo ważną rolę przyrodniczą i ekologiczną. Znacząco wpływają na kształtowanie się mikroklimatu, osłabiają oddziaływanie wiatru, zatrzymują zanieczyszczenia pyłowe. Ich nadrzędną rolą jest jednak udział w tworzeniu ekologicznego systemu gminy, dzięki któremu zapewniona jest ciągłość powiązań przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Pamiętając o roli, jaką odgrywają tereny zieleni w tworzeniu ekologicznego systemu gminy konieczne było przeprowadzenie analizy tegoż systemu i wykonanie ogólnej inwentaryzacji drzewostanu. Na ich podstawie możliwe było określenie dopuszczalnej ingerencji w zadrzewienie minimalizującej straty przyrodnicze. Opracowanie podzielono na dwie części, obejmujące osobno program rozwoju terenów zieleni gminy Rewal oraz jego waloryzację i ochronę.

Do pobrania :
Program rozwoju terenów zieleni cz I
Program rozwoju terenów zieleni cz II