Drukuj

Zielona Gmina - Usuwanie drzew i krzewów

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Tel. 91 38 49 033 lub 91 38 49 024
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk


 PODSTAWA PRAWNA

 • art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),

 • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 747).

 

DRZEWA I KRZEWY ZWOLNIONE Z UZYSKANIA ZEZWOLENIA

Przepisów ustawy o ochronie przyrody w przedmiocie uzyskania decyzji nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 • w lasach;

 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

 • na plantacjach drzew i krzewów;

 • których wiek nie przekracza 10 lat;

 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek od posiadacza nieruchomości lub właściciela zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 • tytuł prawny władania nieruchomością,

 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

Załączniki do wniosku:

 • tytuł prawny władania nieruchomością.

 • zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, a także, gdy proponowane do usunięcia drzewa lub krzewy znajdują się poza jej granicą.

 • w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 • W przypadku kiedy usunięcie drzew związane jest z zamierzeniem inwestycyjnym kserokopia ostatecznej decyzji: pozwolenia na budowę, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub kserokopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony.

 

OPŁATA

Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej, za wyjątkiem przypadku kiedy do wniosku dołączone jest pełnomocnictwo. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rewalu (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),

 • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 747).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Rewal w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Do pobrania: