W dziale znaleźć można aktualizowane na bieżąco ogłoszenia, zarządzenia, informacje o datach składania poszczególnych dokumentów wraz z możliwością pobrania formularzy w formie elektronicznej.

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu INFORMACJE Z URZĘDU, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę.

Drukuj

Obwieszczenia

Aktualne obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące obradowania komisji działających w ramach urzędu, godzin przyjmowania interesantów, ewentualnych zmian godzin pracy i wszelkich innych spraw ułatwiających swobodne korzystanie z usług.

Drukuj

Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta Gminy Rewal to akty normatywne, obowiązujące podległe Urzędowi jednostki organizacyjne i referaty. W dziale tym zamieszczane są wszystkie bieżące zarządzenia, uporządkowane według dat ich zamieszczania.

Drukuj

Przetargi

W dziale tym znajdują się informacje dotyczące wszelkich formalności jakie należy dopełnić w czasie przygotowań do przetargu czy też po dokonaniu zakupu nieruchomości na terenie gminy Rewal. Znajda tu Państwo potrzebne dokumenty, wyjaśnienie procedur, warunki przystąpienia do przetargu oraz inne przydatne inwestorowi wiadomości pozwalające bez problemów dokonać wszystkich niezbędnych czynności urzędowych.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne jako element finansów publicznych obostrzone są rozlicznymi procedurami określającymi sposoby wyłonienia wykonawców oraz zasady zawierania umów. W dziale znaleźć można bieżące ogłoszenia i konkursy, tryb udzielenia zamówień, warunki jakie należy spełnić by wziąć udział w przetargu oraz wszelkie dokumenty do pobrania.

Drukuj

Reklamy w gminie Rewal

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej


Opłaty:
Za umieszczenie reklamy w pasie drogowym obowiązują następujące stawki za 1m2 powierzchni za 1 dzień:
    •    na terenie zabudowanym - 3,00 zł
    •    w przypadku umieszczania reklam na okres 12 miesięcy 
i dłuższy stawka opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni reklamowej wynosi 1,50zł
    •    opłata za reklamy o powierzchni mniejszej niż 1m2 wynosi jak za 1m2

Drukuj

Zielona Gmina - zabiegi pielęgnacyjne

Usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia w myśl art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, dalej: u.o.p.) podlega karze administracyjnej, która jest wymierzana przez wójta. Trzeba jednak pamiętać, że tej samej karze podlega ten, kto powoduje zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowanych niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych (art. 88 ust. 1 pkt. 3 u.o.p.), bowiem w myśl art. 82 ust. 1a u.o.p. zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

Drukuj

Zielona Gmina - Program rozwoju terenów zieleni

ZIELONA GMINA - Program rozwoju terenów zieleni Gmina Rewal kojarzona jest z piaszczystymi plażami, stromymi klifami oraz rozległymi nadmorskimi lasami sosnowymi. Mówiąc o terenach zieleni, mamy zazwyczaj na myśli zadrzewienia śródpolne, większe i mniejsze skupiska drzew i krzewów oraz kompleksy leśne. Tereny zieleni to jednak nie tylko te wymienione, jakże cenne przyrodniczo i krajobrazowo obszary, to także parki, w tym parki wpisane do rejestru zabytków, skwery, zieleńce, place, cmentarze oraz zieleń przyuliczna, zieleń przy szkołach, kościołach, obiektach użyteczności publicznej i obiektach usługowych, to zieleń na terenie miast i wsi świadomie ukształtowana, pełniąca funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe.

Drukuj

Zielona Gmina - Pomniki przyrody

Podstawą prawną ustanawiania pomników przyrody w Polsce jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Drukuj

Zielona Gmina - Usuwanie drzew i krzewów

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Tel. 91 38 49 033 lub 91 38 49 024
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk

Drukuj

Natura 2000 – Zatoka Pomorska

Zatoka Pomorska – kod obszaru PLH990003 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty  w zlokalizowany w południowej części Morza Bałtyckiego, o całkowitej powierzchni 309 154,9 ha.

Występują tu co najmniej 3 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie wędrówek i w okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla; w stosunkowo wysokich liczebnościach występują: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników - zimą powyżej 100 000 osobników.

Drukuj

Natura 2000 – Ostoja na Zatoce Pomorskiej

Ostoja na Zatoce Pomorskiej – kod obszaru PLH990002 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w południowej zlokalizowany w części Morza Bałtyckiego, o całkowitej powierzchni 243 132,7 ha. Obejmuje w całości obszary morskie polskiej części Zatoki Pomorskiej, w większości morze terytorialne Polski, przy wybrzeżu od ujścia Świny do ok. 0,5 km przed Dźwirzynem.

Drukuj

Natura 2000 - Wybrzeże Trzebiatowskie

Wybrzeże Trzebiatowskie – kod obszaru PLB320010 –  to obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. 

Drukuj

Natura 2000 - Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski – kod obszaru PLH320017 – to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty zlokalizowany w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 17 468,79 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona siedlisk typowych dla południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Stwierdzono występowanie 17 siedlisk przyrodniczych, m.in.: bagienne solniska nadmorskie, nadmorskie wydmy białe i szare, lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe, grąd subatlantycki, płytkie ujścia rzek.

Drukuj

Decyzje Środowiskowe

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
Tel. 91 38 49 033 lub 91 38 49 024
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk

Drukuj

Zwierzęta - Kastracja i steryliazcja

Ponad połowa wszystkich urodzonych każdego roku psów i kotów ginie tragicznie albo umiera z braku opieki. Kastracja jest jednym ze skuteczniejszych sposobów w rozwiązywaniu problemu nadmiernej licznej populacji bezdomnych zwierząt. Jest ona rutynowym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w gabinetach weterynaryjnych. Daje stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanego miotu, pomaga uniknąć szeregu chorób o podłożu hormonalnym, wpływa na złagodzenie zachowania kotów i psów.