Przetargi

Drukuj

Proces inwestycyjny

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Organ wydający:

Wójt Gminy Rewal

Urząd Gminy w Rewalu,ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Osoba odpowiedzialna - Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk

Tel. 91 38 49 033 lub 91 38 49 024, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określane są warunki, przy spełnieniu których może być przeprowadzona realizacja planowanego przedsięwzięcia. Dla danego przedsięwzięcia uzyskuje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydana decyzja umożliwia uzyskanie więcej niż jednej decyzji inwestycyjnej spośród wymienionych poniżej (np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę) lub kilku takich samych decyzji (np. kilku pozwoleń na budowę). Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, dla których ustalono już uwarunkowania środowiskowe lub wydano decyzje inwestycyjne niezbędne do ich realizacji, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, wyznaczony po dniu wydania tych decyzji. W przypadku takich przedsięwzięć Inwestor musi w ciągu roku od dnia jego wyznaczenia złożyć wniosek o wydanie nowej (dodatkowej) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na dany obszar Natura 2000 (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000).

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek zawierający:

 

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, PESEL, NIP, REGON.

 • Nazwę przedsięwzięcia

 • Wskazanie miejsca realizacji przedsięwzięcia, nr geodezyjny działki, obreb.

 • Kwalifikację przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

 

 1. Załączniki do wniosku:

 

 • karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (określenie jakie przeznaczenie z planem zagospodarowania przestrzennego ma działka, na której jest planowane przedsięwzięcie), jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz. skala 1:1000)

 • mapę sytuacyjno-wysokościową (3 egz.) w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – tylko w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5

 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięci oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (1 egz na każdą działkę)

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej), bądź kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu

 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636).

 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1636).

 

Opłata

 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804) pobiera się:

 • od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 205 zł,

 • od przedłożenia pełnomocnictwa 17 zł.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

 1. Lokalizacja inwestycji

 

a) w przypadku gdy na działce jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor uzyskuje wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego projektuje zamierzoną inwestycję.

 

b) w przypadku brak planu inwestor zobowiązany jest uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

 

Organ wydający:

 

Wójt Gminy Rewal

Urząd Gminy w Rewalu,ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Referat Planowania Przestrzennego

Osoba odpowiedzialna - Pan Mirosław Hussakowski – Kierownik Referatu, Architekt Gminny

Tel. 91 38 49 017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Inwestor przedkłada wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami:

 

 • dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, dwa egzemplarze kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące działkę, której wniosek dotyczy oraz obszar z granicami w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50 metrów, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; (w przypadku gdy wnioskiem objęto większą ilość działek, kopie map wykonać odpowiednio).

 • określenie granic terenu objętego wnioskiem: - oznaczyć graficznie na przedłożonej trzeciej kopii mapy

 • charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu w formie graficznej z charakterystyką zabudowy i zagospodarowania terenu , w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych (w postaci projektu urbanistycznego lub szkicu zagospodarowania terenu

z podaniem charakterystycznych wymiarów: długości i szerokości oraz ilości budynków oraz odległości zabudowy do wszystkich granic działki, ich gabarytów i przeznaczenia),

 • charakterystykę inwestycji przedstawioną w formie opisowej w/g załącznika nr 4

 • umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem w sprawie uzbrojenia terenu,

 • w przypadku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedkłada dodatkowo: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł (opłacie nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego).

 

 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

 

 1. Warunki, uzgodnienia i opinie (poprzedzają pozwolenie na budowę)

 

 • Wypis z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna.

 

Należy pozyskać wypis pełny dla inwestowanej działki, wypis uproszczony dla działek sąsiednich do celów inwestycyjnych, oraz kopię z mapy ewidencyjnej.

 

 

 

 

 

Organ wydający:

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH

ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice

Tel. 91 38 424 07

 

 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa dla inwestowanej nieruchomości.

 

Wykonanie mapy dla celów projektowych należy zlecić uprawnionemu geodecie (mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500).

 

 • Wstępne zapewnienie dostawy mediów:

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

 

Enea S.A. Biuro obsługi klienta

ul. Parkowa 5, 72 - 300 Gryfice

Tel. 91 384 78 27

 

GAZ

 

Gazownia Szczecin Rozdzielnia Gazu Gryfice

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

Tel. 91 384 25 84

 

WODOCIĄG I KANALIZACJA

 

Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo

tel.fax 91 386 41 72, tel. 91 386 47 66

 

 

 • Uzgodnienie możliwości dostępu do drogi publicznej (wykonania zjazdu lub dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej):

 

DROGA GMINNA

 

Urząd Gminy w Rewalu

Referat Inwestycji i Drogownictwa, (pok. nr 5),

- Pan Robert Tatarzyński - Podinspektor

tel. 91 384 90 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DROGA POWIATOWA

 

Zarząd Dróg Powiatowych W Gryficach

ul. J. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Tel./Fax.91 384 20 56,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

DROGA KRAJOWA

 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

centrala: +48 94 34 27 831, sekretariat: +48 94 34 25 693

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego do warunków miejscowych oraz opracowanie projektu zagospodarowania działki.

 

Należy zlecić osobie z uprawnieniami architektoniczno-budowlanymi.

 

 

 • Wyłącznie gruntu z produkcji rolnej.

 

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego oraz gruntów leśnych wymaga uzyskania decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowa. Projektant nanosi teren do wyłączenia (powierzchnię działki pod projektowanym budynkiem wraz z utwardzeniem terenu).

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH

ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice

Tel. 91 38 424 07

 

 

 • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

 

Ustalenie lokalizacji szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz tras przebiegu mediów (woda, kanalizacja, gaz i energia) wymaga opinii ZUDP. Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej projektant wrysowuje przebieg tras mediów.

 

 

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (91) 384 64 50 fax. (91) 384 27 31

 

 

 1. Pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH

Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. (91) 384 64 50 fax. (91) 384 27 31

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę winien zawierać:

 

 1. imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania.

 2. nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

 3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – właściciel.

 4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - współwłasność małżeńska.

 

 • Do wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę należy dołączyć:

 

 1. projekt budowlany w 4 egzemplarzach, wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi

 2. dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 3. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, ze zm.),

 4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

 

W razie stwierdzenia niezgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:

- miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,

- wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz stwierdzenia niekompletności projektu budowlanego i braku wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, Starosta nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia wskazanych nieprawidłowości, ustalając termin, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

Opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł. nie więcej niż 539 zł

 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł

 • innego budynku 48 zł

 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł

 • budowli związanych z produkcją rolniczą 112 zł

 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł

 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra 105 zł

 • innych budowli 155 zł

 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł

 • opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego 47 zł

 • opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 82 zł

 • opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej

 • opłata skarbowa od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł

 

W przypadku realizacji inwestycji na obszarze pasa technicznego brzegu wód morskich pozwolenie na budowę wydaje:

 

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Oddział Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. (91) 4303 670

 

 

 1. Decyzja na usunięcie drzew

 

W przypadku usuwania drzew w związku z realizowaną inwestycją, Inwestor zobowiązany jest w pierwszej kolejności uzyskać decyzję pozwolenia na budowę, która jest podstawą do uzyskania decyzji na usunięcie drzew. Usunięcie drzew i krzewów następuje na podstawie przepisów ustawy ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 627 ) oraz uchwały Nr XXXV/273/13 Rady Gminy w Rewalu z dnia 22 lutego 2013 r., w której to Rada przyjęła Politykę ochrony i rozwoju terenów zieleni gminy Rewal wyrażoną w opracowaniu pt. „Waloryzacja, ochrona i program rozwoju terenów zieleni gminy Rewal część I i II”. Opracowanie to wyznacza kryteriów doboru gatunkowego roślin do nasadzeń gatunków drzew, krzewów , bylin i traw ozdobnych przydatnych przy komponowaniu zieleni oraz nasadzeń kompensacyjnych.

 

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 627 ), organ wydający decyzję odracza opłatę za usunięcie drzew na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia. Usunięcie drzew oraz odroczenie opłaty uwarunkowane jest koniecznością dokonania nasadzeń kompensacyjnych na terenie działki z której drzewa zostały usunięte lub po uzgodnieniu z Kierownikiem Zieleni na terenie gminnym, o konkretnej wartości wyliczonej na podstawie przyjętej metody. Opłata kompensacyjna naliczana jest przy pomocy „Metody wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich” opracowanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie pod kierownictwem H.B. Szczepanowskiej.

 

Organ wydający :

 

Wójt Gminy Rewal

Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Osoba odpowiedzialna - Kierownik Referatu - Karolina Myroniuk

Tel. 91 38 49 033 lub 91 38 49 024, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 

 • Załączniki do wniosku:

 

 • Tytuł prawny władania nieruchomością.

 • Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) jeżeli posiadacz działki nie jest właścicielem terenu.

 • Dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.

 • W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

 • Kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, a w przypadku robót, dla których decyzja pozwolenia na budowę nie jest wymagana oświadczenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia lub ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.

 • Szczegółową inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją wykonaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu objętego inwestycją (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją, wraz z częścią opisową.

 • Projekt kompensacyjny dla terenu objętego inwestycją sporządzony na kopii mapy zasadniczej.

 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):

 

 • lasach;

 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

 • na plantacjach drzew i krzewów;

 • których wiek nie przekracza 10 lat;

 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

 • znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.).

 

 1. Nadanie numeru budynku.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z kopią mapy zagospodarowania terenu (na mapie sytuacyjno-wysokościowej).

 

Urząd Gminy w Rewalu,ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

- Pani Ewa Korczyńska – Kierownik Referatu Nieruchomości

Tel. 91 38 49 021, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.