Przetargi

Drukuj

Proces nabycia nieruchomości

  1. Nabycie nieruchomości gminnej

Zakup nieruchomości gminnej odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na: stronie internetowej gminy, BIP, w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Po rozstrzygnięcie przetargu następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży. Umowa notarialna jest zawierana w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

  1. Nabycie nieruchomości od właściciela prywatnego

 

Zakup działki od właściciela prywatnego odbywa się poprzez podpisanie umowy notarialnej. Jeżeli do sprzedaży przeznaczona jest część nieruchomości to musi nastąpić podział działki. Wykonanie takiego podziału zleca się uprawnionemu geodecie celem dokonania wstępnego projektu podziału działki, który musi zostać zaopiniowany przez Wójta Gminy Rewal.

 

Na podstawie złożonego wniosku właściciela nieruchomości wraz z kompletem dokumentów (operat pomiarowy, kopia mapy ewidencyjnej, wypis z księgi wieczystej, ostateczne postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału) Wójt Gminy Rewal wydaje decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości.

 

Osoba odpowiedzialna za wydanie decyzji:

- Pani Ewa Korczyńska – Kierownik Referatu Nieruchomości

Urząd Gminy w Rewalu (pokój nr )

Tel. 91 38 49 021, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kolejnym etapem jest ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków decyzji podziałowej.

 

  1. Dokumenty wymagane do zakupu nieruchomości

 

  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

 

Zarówno wypis jak i wyrys z ewidencji są niezbędne w wielu czynnościach dotyczących obrotu nieruchomościami (np. założenia księgi wieczystej, czy zawarcia umowy przed notariuszem). Wypis i wyrys określa status, powierzchnię, położenie oraz klasę gruntów a także ukazuje kształt działki.

 

Organ wydający:

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFICACH

ul. Dworcowa 23, 72-300 Gryfice

Tel. 91 38 424 07

 

  • Dokument potwierdzający prawo własności.

 

Odpis z księgi wieczystej to dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości wraz z informacjami o wpisach w poszczególnych działach.

 

 

Organ wydający:

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice

tel. 91 38 66 851, 91 384 38 66 852

fax 91 384 66 07, 91 38 66 859

 

Przewodnicząca: SSR Teresa Urbańska

tel. 91 38 66 851

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Pastuszka

tel. 91 38 66 851, fax 91 384 66 07, 91 38 66 859

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dane zwarte w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości muszą się zgadzać z wpisami w księdze wieczystej. W przypadku ich rozbieżności uprawniony geodeta musi sporządzić wykaz zmian gruntowych. W przypadku braku księgi wieczystej dokumentami potwierdzającymi własność są również: Akt Własności Ziemi/Akt notarialny/postanowienie sądu o nabyciu spadku.

 

  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 101. Ponadto obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal w dziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” lub po kliknięciu na poniższy link: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/77

 

Organ wydający:

 

Wójt Gminy Rewal

Urząd Gminy w Rewalu,ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Referat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

- Pan Mirosław Hussakowski – Kierownik Referatu, Architekt Gminny

- Pani Kamila Pietrzak – Inspektor

Tel. 91 38 49 017, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) wnioskodawca przedkłada wniosek zawierający Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres i nr telefonu wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości – numer działki i obręb ewidencyjny.

 

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:

 

1. od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł

b) powyżej 5 stron – 50 zł

2. od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b) nie więcej niż – 200 zł

 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Rewal nr 36 9376 0001 0010 5242 2002 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówce Banku Spółdzielczego w Rewalu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.