Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w remizie OSP Niechorze przy ulicy Kolejowej 20 od godz. 18:00 do godz. 20:00 przyjmują radni:
Jacek Domański, Krzysztof Cepek, Zbyszek Rydzyński, Paweł Żoła.

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D L SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 20.07.2017 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2.    Przedstawienie porządku obrad 3.    Ślubowanie radnego Jacka Domańskiego 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów 5.    Projekt  uchwały w sprawie:  powołania Komisji Rewizyjnej a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 6.    Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 7.    Projekt  uchwały w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki 445/15 obr. Pobierowo a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 8.    Projekt  uchwały w sprawie:  zamiany nieruchomości a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 9.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia kolejnych umów dzierżawy a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii dotyczącej granicy przystani morskiej a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr LX/448/14 z dnia 29 października 2014 r. Rady Gminy Rewal w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia kolejnych umów dzierżawy a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie:  zbycia nieruchomości w związku z   dokonaniem podziału nieruchomości wspólnej i częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości za dopłatą położonej przy ul. Mazowieckiej 2 w Niechorzu a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 14.    Projekt  uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy w Rewalu a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 15.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia  kolejnej umowy dzierżawy w Śliwinie a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 16.    Projekt  uchwały w sprawie:  zawarcia  umów dzierżawy w Pobierowie a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 17.    Projekt  uchwały w sprawie:  przeznaczenia do sprzedaży działki 244/11 obr. Pogorzelica a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 18.    Projekt  uchwały w sprawie:  zmieniająca uchwałę nr XLII/227/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na 2017r. a)    relacja sprawozdawcy,  b)    stanowiska Komisji Rady,  c)    dyskusja,  d)    podjęcie uchwały 19.    Wolne Wnioski i zapytania 20.    Zakończenie obrad  

  • Uchwała Nr XLIX/270/17 Rady Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2017r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina Rewal jest organem założycielskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 955 i 1089) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/100/15 z dnia 6 listopada 2015 roku w zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina Rewal jest organem założycielskim § 4 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: „6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku, w tym należności i zobowiązań wymagalnych,” § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Przewodnicząca Rady Marzena Salamon Uzasadnienie Art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za  I półrocze. Zgodnie z art.266 ust. 1 pkt. 2 i 3 wymienionej wyżej ustawy organ wykonawczy ma obowiązek przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji: - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji zawartych w niej przedsięwzięć, - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla której Gmina Rewal jest organem założycielskim . Zmiana dotyczy planu finansowego instytucji kultury w zakresie uzupełnienia treści Uchwały nr XXI/100/15 z dnia 6 listopada 2015 roku poprzez uwzględnienie obowiązku wyodrębnienia należności i zobowiązań wymagalnych, wynikających z przepisu art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885). W związku z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia uchwały.                                                                

  • UCHWAŁA NR XLIX/269/17 RADY GMINY REWAL z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017 - 2022 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. Dz.U. z 2016r., poz. 1948; Dz.U. z 2016r., poz. 1984; Dz.U. z 2016r., poz. 2260; Dz.U. z 2017r., poz. 191; Dz.U. z 2017r., poz. 659, 933 i 935)  uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr XL/203/16 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • Uchwała Nr  XLIX/267/17 Rady Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 28a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885, zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659), po zapoznaniu się z dokumentami : 1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2016 rok, 2)    sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 rok, 3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2016 rok, 4)    informacją o stanie mienia Gminy Rewal; 5)    wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, 6)    uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Rewal w sprawie absolutorium Wójta Gminy Rewal z tytułu wykonania budżetu za 2016 r., Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Udziela się – Wójtowi Gminy Rewal absolutorium za  2016 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon  

  • UCHWAŁA Nr XLIX/266/17 Rady Gminy Rewal z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2016r.              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446, zm. Dz.U z 2016r, poz. 1579; Dz.U. z 2016r., poz. 1948; Dz.U. z 2017r., poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. Dz.U. z 2016r., poz. 1948; Dz.U. z 2016r., poz. 1984; Dz.U. z 2016r., poz. 2260; Dz.U. z 2017r., poz. 191; Dz.U. z 2017r., poz. 659) – Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za rok 2016 obejmujące: 1)    bilans z wykonania budżetu Gminy Rewal sporządzony na dzień 31 grudnia   2016 r., załącznik nr 1, 2)    zbiorczy bilans Gminy Rewal sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., załącznik nr 2, 3)    zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Rewal za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016r., załącznik nr 3, 4)    zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Rewal sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., załącznik nr 4, 5)    sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2016 rok, załącznik nr 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon                                        Uzasadnienie Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „ 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym”. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu poprzedzone jest pracą Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z art. 270 ust. 2 rozpatruje następujące dokumenty: - sprawozdanie finansowe, - sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, - informację o stanie mienia Gminy „2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania”. Kompetencją  Rady Gminy jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. „4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”.  

  •