Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w remizie OSP Niechorze przy ulicy Kolejowej 20 od godz. 18:00 do godz. 20:00 przyjmują radni:
Jacek Domański, Krzysztof Cepek, Zbyszek Rydzyński, Paweł Żoła.

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • U C H W A Ł A  Nr XLIV/253/17 Rady Gminy Rewal    z dnia 30 marca 2017 r.   w sprawie: zawarcia kolejnych umów dzierżaw na toalety publiczne.            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579 i 1948) i art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260)  Rada Gminy uchwala co następuje:   § 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowezawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną na części działki oznaczonej nr 204 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Morskiej obręb Pogorzelica na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 54/11 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Plażowej obręb Pogorzelica na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonejnr 244/7 o powierzchni około 30 m2przy ul. Sztormowej obręb Pogorzelica na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 203 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Bursztynowej obręb Pogorzelicana okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 672/2 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Krakowskiej obręb Niechorze na okres do 30 września 2017r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 740/2 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Wschodniej obręb Niechorzena okres do 30 września 2017r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 319 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Kolejowej obręb Niechorzena okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 615 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Starowiejskiej obręb Niechorze na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy - kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 911/4 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Pomorskiej obręb Niechorze na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy-kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 666/6 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Pocztowej obręb Niechorze na okres do 30 września2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy -kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 602/1 o powierzchni około 20 m2 przy latarni morskiej obr. Niechorzena okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodęna bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 438/7 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Brzozowej obręb Rewal 2 na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnejumowy dzierżawy na lokal użytkowykontenerową toaletę publiczną posadowioną odniesieniu do części działki oznaczonej nr 308 o powierzchni około 5 m2 przy ul. Klifowej obręb Rewal 2 na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 200/1 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Kamieńskiej obręb Trzęsacz na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowionączęści działki oznaczonej nr 254/3 o powierzchni około 30 m2przy ul. Kamieńskiej (na parkingu) obr. Trzęsacz na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr502/16 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Bałtyckiej obręb Pustkowo na do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części oznaczonej nr 203/5 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Spacerowej obręb Pustkowo na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonejnr 203/1 przy ul. Nadmorskiej obręb  Pustkowo na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną na części działki oznaczonej nr585/5 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Saperskiej obręb Rewal 1 na okres do 30 września 2017r . Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną na części działki oznaczonej nr 60/4 o powierzchni około 30 m2przy ul. Westerplatte(na parkingu)obręb Rewal 1na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 585/6 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Sikorskiego obręb Rewal 1 na okresdo 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy-kontenerową toaletę publiczną posadowionej na części działki oznaczonej nr 354/5 o powierzchni około 30 m2  przy ul. Warszawskiej obręb Rewal 1 na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na lokal użytkowy – kontenerową toaletę publiczną posadowioną części działki oznaczonej nr 585/4 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Szczecińskiej obręb Rewal 1 na okres do 30 września 2017 r. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawyna lokale użytkowe – kontenerowe toalety publiczne w miejscowości Pobierowo na okres do 30 września 2017 r.posadowionena: 1) części działkioznaczonej nr 592 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Krakowskiej, 2) części działkioznaczonej nr 662o powierzchni około 30 m2 przy ul. Łowickiej, 3) części działki oznaczonej nr 520 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Poznańskiej, 4) części działki oznaczonej nr 650 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Kawalerskiej, 5) części działki oznaczonej nr 298 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Jana z Kolna, 6) części działki oznaczonej nr 991/14 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Mickiewicza, 7) części działki oznaczonej nr 292 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Moniuszki, 8) części działki oznaczonej nr 553/2 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Ciechanowskiej. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                          Przewodnicząca Rady                                                                                     Marzena Salamon                 WYJAŚNIENIE    Adn. § 1.   Pkt.1.Umowa zawarta  z P. Henrykiem Szelegieniec od dnia 10.03.2016 do dnia 30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr  204 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Morskiej obręb Pogorzelica. Propozycja Wójta – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.2.Umowa dzierżawy zawarta z P. Robertem Stachowskim  od dnia 16.05.2016 r.  do dnia  30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 54/11 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Plażowej  obr. Pogorzelica.   Propozycja Wójta – zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.3.Umowa dzierżawy zawarta z P. Jackiem Lebiodą  od dnia  10.03.2016 r. do dnia  30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 244/7 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Sztormowej obr. Pogorzelica.      Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.4.Umowa dzierżawy  zawarta z P. Józefą Ronowicz od dnia  11.07.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 203 o pow. ok. 30 m 2 przy ul. Bursztynowej  obr. Pogorzelica. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.5.Umowa zawarta z P. Danutą  Szelegieniec od  dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 672/2 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Krakowskiej obr. Niechorze. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.6.Umowa zawarta z P. Robertem Osówniak od dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 740/2 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Wschodniej  obr Niechorze . Propozycja Wójta Gminy  – zawarcie umowy dzierżawy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.7.Umowa zawarta z P. Henrykiem Blicharz  od dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 319 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Kolejowej obr. Niechorze. Propozycja Wójta Gminy  – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.8.Umowa zawarta z P. Adamem Wójcik od dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.   na część działki oznaczonej nr 615 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Starowiejskiej obr. Niechorze. Propozycja Wójta Gminy -zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.9.Umowa zawarta z P. Jackiem Brajer  -  Zakład Handlowo-Usługowy „SERWIS-GAZ” od dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 911/4  o pow. ok. 30 m2 przy ul. Pomorskiej obr. Niechorze . Propozycja Wójta Gminy –zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.10.Umowa dzierżawy zawarta z P. Jackiem Brajer - Zakład Handlowo-Usługowy „SERWIS-GAZ” od dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 666/6 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Pocztowej obr. Niechorze. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.11.Umowa zawarta z P. Marcinem Grzesik od dnia  10.03.2016 r.  do dnia 30.09.2016 r.  . na część działki oznaczonej nr 602/1 o pow. ok. 30 m2 przy latarni morskiej obr. Niechorze. Propozycja Wójta  Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.12.Umowa dzierżawy zawarta P. Danutą Goły od dnia  26.04.2012 r.  do dnia 30.09.2015r. na część działki oznaczonej nr 438/7 o pow. ok. 30 m2  przy ul. Brzozowej  obr. Rewal 2. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres  do dnia 30.09.2016 r. Pkt.13.Umowa dzierżawy zawarta  z P. Danutą Goły od dnia  17.05.2012 r. do dnia 30.09.2015 r. na część działki oznaczonej nr 308 o pow. ok. 5 m2 przy ul. Klifowej obr. Rewal 2. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2016 r. Pkt.14.Umowa dzierżawy zawarta z P. Henryką Zarzeczną od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 200/1 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Kamieńskiej (zejście na plażę) obr. Trzęsacz. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.15.Umowa zawarta z P. Radosławem Kmitą  od dnia 10.03.2016 r. do dnia  30.09.2016 r.  na część działki oznaczonej nr 254/3 o pow. ok. 30 m2  przy ul. Kamieńskiej (teren parkingu)  obr Trzęsacz. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.16.Umowa zawarta z P. Markiem Tomczak od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 502/16 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Bałtyckiej obr.Pustkowo. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia  30.09.2017 r. Pkt.17.Umowa zawarta z P. Markiem Tomczak  od dnia 10.03.2016 r. do dnia  30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 203/5 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Spacerowej obr. Pustkowo. Propozycja Wójta Gminy  – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.18.Umowa zawarta z P. Markiem Tomczak od dnia 10.03.2016 r. do dnia  30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 203/1 przy ul. Nadmorskiej obr. Pustkowo . Propozycja Wójta Gminy - zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.19.Umowa dzierżawy zawarta z P. Renatą Wronkowską  od dnia  10.03.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. przy ul. Saperskiej obr. Rewal 1  (zejście na bazę rybacką) . Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.20.Umowa dzierżawy zawarta z P. Renatą Wronkowską od dnia 10.03.2016r.do dnia 30.09.2016 r. przy ul. Westerplatte (przy parkingu) obr. Rewal 1. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.21.Umowa zawarta  z P. Tomaszem Kwiatkowskim od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 585/6 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Sikorskiego obr. Rewal 1 . Propozycja Wójta Gminy  – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.22.Umowa zawarta z P. Tomaszem Kwiatkowskim od dnia 10.03.2016 r. do dnia  30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 354/5 o pw. ok. 30 m2  przy ul. Warszawskiej (przy Ośrodku Zdrowia) obr. Rewal 1. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.23.Umowa dzierżawy zawarta z P. Tomaszem Kwiatkowskim  od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. na część działki oznaczonej nr 585/4 o pow. ok. 30 m2 przy ul. Szczecińskiej obr. Rewal . Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Pkt.24.Umowa zawarta z P. Krzysztofem Rudnik od dnia 10.03.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. na: części działkioznaczonej nr 592 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Krakowskiej, części działkioznaczonej nr 662o powierzchni około 30 m2 przy ul. Łowickiej, części działki oznaczonej nr 520 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Poznańskiej, części działki oznaczonej nr 650 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Kawalerskiej, części działki oznaczonej nr 298 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Jana z Kolna, części działki oznaczonej nr 991/14 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Mickiewicza, części działki oznaczonej nr 292 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Moniuszki, części działki oznaczonej nr 553/2 o powierzchni około 30 m2 przy ul. Ciechanowskiej. Propozycja Wójta Gminy – zawarcie umowy na okres do dnia 30.09.2017 r. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Rady Sołeckie wszystkich miejscowości.

  • U C H W A Ł A  Nr XLIV/252/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017  r. w sprawie: zawarcia kolejnych umów dzierżawy w Rewalu.           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579 i 1948 ze zm.) i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260)  Rada Gminy uchwala co następuje : § 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  w odniesieniu do:   1.    działki oznaczonej nr 548 o  powierzchni 74 m2 obręb Rewal 1 na okres 3 lat, 2.    działki oznaczonej nr 727/25 o  powierzchni  157 m2 obręb Rewal 1 na okres 9 lat, 3.    części działki oznaczonej nr 360/1 o  powierzchni około 40  m2 obręb Rewal 1 na okres 9 lat, 4.    części działki oznaczonej nr 153 o  powierzchni około 32 m2 obręb Rewal 1 na okres 9 lat, 5.    części działki oznaczonej nr 66/1 o  powierzchni około 50 m2   obręb Rewal 1 na okres 9 lat.   § 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Przewodnicząca Rady Marzena Salamon

  • U C H W A Ł A  Nr XLIV/251/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 marca 2017 r.   w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w Pustkowiu.            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579 i 1948) i art. 37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 i 2260) Rada Gminy uchwala co następuje:   § 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  w odniesieniu do działki oznaczonej nr 50/11 o  powierzchni 65 m2 obręb Pustkowo na okres  9 lat. § 2.Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                 Przewodnicząca Rady                                                                                                 Marzena Salamon