Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w remizie OSP Niechorze przy ulicy Kolejowej 20 od godz. 18:00 do godz. 20:00 przyjmują radni:
Jacek Domański, Krzysztof Cepek, Zbyszek Rydzyński, Paweł Żoła.

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • U C H W A Ł A  Nr XLVIII/265/17 Rady Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017r.   w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) i art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 820) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na okres 18 lat w odniesieniu do nieruchomości zabudowanej numer 296/7 o powierzchni 12057 m2 obr. Pobierowo. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/107/15 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przeznaczenia działki 296/7 w Pobierowie do dzierżawy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Marzena Salamon

  • UCHWAŁA Nr XLVIII/263/17 Rady Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017r.   w sprawie wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Na podstawie § 38 ust. 3 uchwały Nr XIII/70/07 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 95, poz. 1673, z 2009 r. Nr 10, poz. 388 i Nr 87 poz. 2345, z 2010 r. Nr 21, poz. 433 oraz z 2015 r. poz. 3169 i 4014) Rada Gminy Rewal uchwala co następuje:   § 1. Wyznacza się Pana Rafała Mielcarka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Rewal.   § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Przewodnicząca Rady Marzena Salamon   UZASADNIENIE   Zgodnie z § 38 ust. 3 Statutu Gminy Rewal, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub niemożności działania, jego zadania (tj. organizowanie prac Komisji i prowadzenie jej obrad) wykonuje wyznaczony przez Radę Zastępca. Wobec wygaszenia mandatu radnego Jacka Domańskiego i braku uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, dla prawidłowego działania tej Komisji niezbędne jest wyznaczenie przez Radę Gminy Rewal Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

  • Czasowy spis zdarzeń XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rewal z dnia 17 maja 2017r.  która odbyła się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal.   Sesja rozpoczęła się o godz. 15:42. Przewodnicząca Rady Gminy – p. Marzena Salamon na podstawie listy obecności stwierdziła, iż obrady są prawomocne - uczestniczy 11 radnych. Ustawowy skład Rady 15 osób – bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady – 8 osób, co stanowi wystarczające quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.   P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D XLVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 17.05.2017 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017 relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały    5. Wolne wnioski i zapytania.    6. Zakończenie obrad.   P. Robert Skraburski – Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do Porządku obrad projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo.   Wniosek został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych. Wniosek został przyjęty.   P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D XLVIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 17.05.2017 roku Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Przedstawienie porządku obrad Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały Projekt  uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017 relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały   Projekt  uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo relacja sprawozdawcy, stanowiska Komisji Rady, dyskusja, podjęcie uchwały    6. Wolne wnioski i zapytania.    7. Zakończenie obrad.   Zmieniony porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 11 radnych. Porządek obrad został przyjęty.   Ad. 3. Projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   Projekt uchwały przedstawiła p. Marzena Salamon – Przewodnicząca Rady.   Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 7 radnych, 1 radny głosował przeciwko, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta.   Ad.  4. Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal w roku 2017   Projekt uchwały przedstawił p. Łukasz Tylka – Kierownik Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego.   Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 11 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.   Ad.  5. Projekt uchwały w sprawie: bezprzetargowego wydzierżawienia działki 296/7 obr Pobierowo   Projekt uchwały przedstawiła p. Ewa Korczyńska - Referat Nieruchomości i Infrastruktury.   O godz. 16:26 salę konferencyjną opuścił radny p. Marcin Ryczko. O godz. 16:49 ogłoszona została przerwa. O godz. 17:02 wznowiono obrady.   Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 9 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. Uchwała została przyjęta większością głosów.   Ad. 6. Wolne wnioski  i zapytania   Nie było żadnych wniosków ani zapytań.   Ad.  7. zakończenie obrad   O godz. 17:10  zakończono obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.   Spis zdarzeń sporządził: Mariusz Owczarek