Print

Akweny dla grup zorganizowanych

Plaża Pogorzelica fot. Robert DajczakRegulamin kąpieli grup zorganizowanych, kolonii, obozów oraz innych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży kąpieliska Gminy Rewal

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 21 stycznia 1997 roku z późn. zm. z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków wypoczynku, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U.2009 nr 218 poz.1696)

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określania warunków osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57 z 1997r. poz. 358 §12)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz.69 z dnia 22 stycznia 2003 r.)

1. Organizator kąpieliska nie świadczy usługi zabezpieczenia ratowniczego dla grup zorganizowanych, a jedynie umożliwia kąpiel we wskazanych sektorach, przy spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

2. Obowiązkiem kierownika kolonii, obozu lub innych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży korzystających z kąpieliska, jest zapoznanie uczestników z Regulaminem kąpieliska oraz uzgodnienie z Koordynatorem kąpieliska warunków zapewniających bezpieczeństwo i sposób skorzystania przez grupę z kąpieli.

3. W przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku warunków kąpieli zapewniających bezpieczeństwo jej uczestnikom, lub braku jej formalnego zgłoszenia – koordynator kąpieliska ma prawo nie wydać zezwolenia na kąpiel grupy zorganizowanej, a w przypadku niezastosowania się do tego polecenia zgłosić interwencję w Straży Miejskiej, Policji oraz kuratorium oświaty.

4. Organizator wypoczynku zobowiązany jest zapewnić podczas kąpieli grupy opiekę wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami, które to osoby będą bezpośrednio odpowiedzialne za daną grupę zorganizowaną.

5. Kąpiel grupy może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym na kąpielisku przez koordynatora danego kąpieliska.

6. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.

7. Kąpiele odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.

8. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy oraz ratownik.

9. Grupa powinna przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod opieką wychowawców.

10. Członków grupy obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody bez wiedzy i zgody ratownika oraz wychowawcy.

11. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody wychowawca zobowiązany jest zorganizować zbiórkę w szeregu na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy.

12. Wychowawca w czasie zajęć grupy w wodzie powinien znajdować się na brzegu morza w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.

13. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy oraz oznaczenie uczestników grupy w formie chusty lub czepka w jednakowym kolorze.

14. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową, zobowiązując do jej przestrzegania:

  • 2 krótkie gwizdki – ostrzeżenie – przekroczenie regulaminu kąpieli,
  • 2 długie gwizdki - koniec kąpieli,
  • seria krótkich gwizdków – alarm – natychmiastowe wyjście z wody.

15. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, oraz zaśmiecać wody i terenu.