Print

ul. Poznańska Pobierowo

Zakres przebudowy obejmował : 

- usunięcie warstwy humusu

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

 

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (jezdnia,  zjazdy)

- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

-regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych

-montaż elementów małej architektury

-montaż oświetlenia ulicznego

- długość przebudowanej  ulicy  –135,00mb

- realizacja robót: od dnia 13.09.2010r., do dnia 31.10.2010r.

- koszt inwestycji : 495.000,00 zł brutto