Print

Azbest - Dofinansowanie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Rewal z dnia 24 stycznia 2012 r.

 

REGULAMIN

udzielania dofinansowania na realizację

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Użyte w Regulaminie określenie „właściciel” oznacza właściciela lub użytkownika wieczystego urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

2. Użyte w Regulaminie określenie ,,Program” oznacza ,,Aktualizację Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032”.

3. Użyte określenia „azbest”, „wyroby zawierające azbest” i „materiały zawierające azbest” oznaczają wyroby z azbestu rozumiane według przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 z późn. zm.).

 

§ 2

Regulamin udzielania dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowym i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Rewal.

 

§ 3

1. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

2. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz z budżetu gminy Rewal.

3. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego, zlokalizowanego na terenie Gminy Rewal, jest wpisana w „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032” i złoży kompletny wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest oraz podpisze stosowną umowę na udzielenie dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal , w terminie do 26 lutego bieżącego roku kalendarzowego.

4. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, posiadająca stosowne pozwolenia.

5. Wybór firmy o której mowa w pkt. 4, dokonuje Urząd Gminy w Rewalu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

 

 

Zasady i tryb udzielenia dofinansowania

 

§ 4

1. Dofinansowanie może być udzielone na pokrycie kosztów realizowanego przedsięwzięcia związanego z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu materiałów budowlanych w postaci płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych, stanowiących pokrycie elewacyjne i dachowe obiektów budowlanych.

2. Środki finansowe na realizację Programu mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz ze środków finansowych budżetu gminy.

3. Dofinansowanie zadania określonego w ust.1, realizowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, udzielone będzie w formie dotacji, w wysokości do 100 % wartości kosztów kwalifikowanych.

4. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej, na podstawie zawartej umowy na udzielenie dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal, pod warunkiem że jest ona ujęta w „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rewal na lata 2010-2032”

5. Wysokość dofinansowania zadania, o którym mowa w ust. 3, może ulec zmianie na zasadach określonych przez wojewódzki fundusz.

 

 

 

Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy finansowej

 

§ 5

1. Pomoc finansowa skierowana jest do właścicieli obiektów budowlanych z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest oraz posiadających takie wyroby, które powstały przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych lub elewacji z nieruchomości leżącej na terenie gminy Rewal.

2. Do uzyskania dofinansowania na realizację Programu uprawnieni są właściciele, którzy sporządzili ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, oraz przedłożyli informację o wyrobach zawierających azbest odpowiednio marszałkowi województwa – w przypadku przedsiębiorstw albo wójtowi – w przypadku osób fizycznych.

3. Właściciel zobowiązany jest, w zależności od charakteru wykonywanych prac, zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie.

4. Dotacja nie obejmuje podmiotów, które we własnym zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

6. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu pokryć dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest oraz pozostałych kosztów nie związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, w tym kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

 

§ 6

1. Podstawą do dofinansowania przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Rewalu, na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Rewalu, lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.rewal.pl.

3. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowane zadanie,

b) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starostę),

c) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)

d) informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),

6. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień na etapie kwalifikacji wniosku. W przypadku niedokonania ww. czynności w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

7. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski, które nie zostaną uzupełnione, nie będą przyjmowane do realizacji.

 

 

 

Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest

 

§ 7

1. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Urzędem Gminy Rewal a wnioskodawcą.

2. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku lub o odmowie udzielenia dotacji oraz o terminie podpisania umowy.

3. Umowa dotacji określa w szczególności:

a) strony umowy

b) tytuł zadania, na wykonanie którego przyznano dotację,

c) wielkość przyznanego dofinansowania,

d) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

i) sankcje wynikające z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

4. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wyłonieniu przez Urząd Gminy w Rewalu wykonawcy, Wnioskodawca indywidualnie w ciągu 14 dni uzgodni z wykonawcą termin prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

2. W przypadku nieotrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Urząd Gminy rozwiąże umowę na udzielenie dofinansowania na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal. Na wniosek zainteresowanego wniosek zostanie zakwalifikowany do oceny w następnym roku budżetowym w pierwszej kolejności, bez konieczności składania nowego wniosku.

 

 

 

§ 8

 

1. Urząd Gminy ma prawo do kontroli realizacji zadania, na każdym etapie jego realizacji, przez pracowników Urzędu.

2. Wnioskodawca na żądanie kontrolującego, zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego zadania.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 9

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie ustala się do dnia 26 lutego danego roku, w którym zadanie będzie realizowane. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

2. Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania usuwania wyrobów zawierających azbest za dany rok należy dokonać najpóźniej do dnia 15 kwietnia.

3. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełni Wójt Gminy Rewal.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy ustawy: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska a także Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal.