Print

Azbest - Obowiązki właściciela nieruchomości

Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ciąży obowiązek sporządzania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 

Formularz ten stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia „INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”. Informację tę sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają Wójtowi Gminy Rewal wraz z wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami;

Podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa;

Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy w Urzędzie Gminy w Rewalu.