Print

Odpady – Opłaty

Pamiętajmy, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia.

Nowy system zakłada, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości muszą pokrywać koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata służyć może wyłącznie pokryciu kosztów związanych z działaniem tego systemu, nie zaś wzbogacaniu się gminy bądź przeznaczania zebranych pieniędzy na inne cele. Koszty te zostały ujęte w formie zamkniętego katalogu obejmującego:

 

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów
  • selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • a także obsługi administracyjnej tego systemu.

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązały Radę Gminy do wyboru jednej z określonych w ustawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w ramach systemu będą uzależnione od typu nieruchomości, na której powstają odpady.

Nieruchomości o charakterze mieszanym (nieruchomość która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość , na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, np. nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza) od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z uchwałą NR XLVI/348/13 W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI             KOMUNALNYMI ORAZ USTALENIA STAWEK OPŁATY ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI będzie rozliczana w następujący sposób: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz ustalonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc cała nieruchomość podlega rozliczaniu tzw. „systemem wodnym”.
 
Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozostaje bez zmian. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych wynosi 8 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 4 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości (uchwała Nr LI/391/14 Rady Gminy Rewal z dnia  11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/348/13).
 
Informujemy, że zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni (należy podać zużycie wody za rok ubiegły), ustalone w oparciu o wodomierz główny,  z wyłączeniem wody odrębnie opomiarowanej ( np. zużytej na cele ogrodnicze). Ponadto w przypadku braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, ustalono iż podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywająca na nieruchomości.
 
Sposób rozliczania nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pozostaje bez zmian. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik. Ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
 
a)     pojemności 60 l w kwocie 12 zł,
b)     pojemności 120  l w kwocie 21 zł,
c)     pojemności 240  l w kwocie 39 zł,
d)     pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.
 
Jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny ustalono stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
 
a)     pojemności 60 l w kwocie 9 zł,
b)     pojemności 120  l w kwocie 16 zł,
c)     pojemności 240  l w kwocie 30 zł,
d)     pojemności 1100 l w kwocie 131 zł.”

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc do 10 każdego dnia miesiąca, po którym powstało zobowiązanie.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu:

33 9376 0001 2002 0010 5242 0013
z dopiskiem opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi