Print

UWAGA ZMIANA STAWEK ZA ODBIÓR ŚMIECI

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy na ostatniej sesji nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Print

Nowe Harmonogramy odbioru odpadów

W związku z przejęciem przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o. działającej w imieniu Gminy Rewal zadań z zakresu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, określone zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla poszczególnych miejscowości.

Print

Informacja - obowiązek złożenia deklaracji

URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Print

Analiza funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nie wyrzucaj śmieci

za okres lipiec – grudzień 2013 r.

Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania systemu.

Print

Aktualności - Od 1 Lipca 2013 rusza nowy System Gospodarowania Odpadami

Nie wyrzucaj śmieciSzanowni Państwo, w gminie Rewal wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nasz samorząd podobnie jak inne samorządy w Polsce został zobowiązany do wprowadzenia w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami. Od tego czasu to właśnie gmina stała się właścicielem całego strumienia odpadów komunalnych powstałych na terenie naszej gminy. Obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowany jest poprzez zlecenie usługi Wodociągom Rewal Sp. z o.o.

Print

Harmonogramy odbioru odpadów

W związku z przejęciem przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o. działającej w imieniu Gminy Rewal zadań z zakresu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, określone zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla poszczególnych miejscowości.

Print

Segregacja - inne odpady

Odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą:

 • odbierane z terenu nieruchomości dwa razy do roku w okresie wiosennym i jesiennym.
 • przyjmowane w PSZOKU pod warunkiem ich samodzielnego dostarczenia.
Print

Segregacja - Co ? Jak ? Gdzie ?

Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty o system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości i przyjmowanie odpadów selektywnie zebranych dostarczanych samodzielnie do PSZOKU zlokalizowanego w miejscowości Pobierowo. System selektywnej zbiórki obejmuje również ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów zlokalizowane na terenie naszej gminy oraz zbiórkę odpadów opakowaniowych w automacie do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym vis a vis Komisariatu Policji w Rewalu. Uzupełnieniem systemu będą zbiórki objazdowe zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Print

Segregacja odpadów – Selektywne zbieranie odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW – Selektywne zbieranie odpadów Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Print

Deklaracja 2014

URZĄD GMINY W REWALU PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2014

W związku z przyjęciem przez Radę Gminy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., oraz zmiany dotyczącej sposobu rozliczania nieruchomości o charakterze mieszanym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Print

Deklaracja

Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali lub jej nie ustanowiono, obowiązek złożenia deklaracji należy do zarządcy nieruchomości. Jeżeli zarząd nie został wybrany deklarację składają właściciele poszczególnych lokali lub najemcy. W ciągu całego roku właściciel nieruchomości może dokonać jej korekty w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych. Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Print

Odpady – Opłaty

Pamiętajmy, że wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma służyć przede wszystkim osiągnięciu konkretnych celów ekologicznych, istotnych dla naszego zdrowia i jakości życia.

Nowy system zakłada, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości muszą pokrywać koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłata służyć może wyłącznie pokryciu kosztów związanych z działaniem tego systemu, nie zaś wzbogacaniu się gminy bądź przeznaczania zebranych pieniędzy na inne cele. Koszty te zostały ujęte w formie zamkniętego katalogu obejmującego:

Print

Regulamin utrzymania czystości i porządku

 Regulamin utrzymania czystości i porządku zawiera zbiór wszystkich zasad kształtujących ład i porządek na terenie naszej gminy w szczególności dotyczące:

 

 • wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

   

 • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

 • innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

 • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

 • wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

 • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

Do pobrania:

 

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku

  AKT

   

  UWAGA !!!
  Wojewoda Zachodniopomoski Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NK.3.4131.2.2014.SA z dnia 10 stycznia 2014r. stwierdził niewazność w uchwale §4 w zakresie wyrazów "i ma zastosowanie od stycznia 2014r". i w załączniku do uchwały §2 pkt.6, 8-10 i §15.