Aktualności dla mieszkańców

aktualności

Tekst alternatywny

o gminie rewal

Ikona Rada Gminy Rewal

rada gminy

Ikona Strefy Mieszkańca

urząd gminy

Ikona Konsulatcje Społeczne

informacje z urzędu

Ikona Baza firm i obiektów

informacje praktyczne

Ikona Bezpieczeństwo w Gminie Rewal

bezpieczeństwo

Ikona interaktywna mapa Gminy Rewal

inwestycje

 • Rozporządzenie NR 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

  ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

  z dnia lutego 2020

  w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

  Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 i z 2020 r. poz. 148) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

  § 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania - afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia.

  § 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.

  § 3. Traci moc rozporządzenie Nr 1/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 222).

  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1,

  § 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

  Województwa Zachodniopomorskiego.

  zw. Wojewody Zachodniopomorskiego
  Wicewojewoda
  Marek Subocz

   

  Uzasadnienie

  Wydanie rozporządzenia nakazującego odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma na celu zminimalizowanie skali zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie zachodniopomorskim.

  W roku ubiegłym, jak i również w roku bieżącym, zostało potwierdzone wystąpienie kilkudziesięciu przypadków tej choroby u dzików w sąsiadującym od południa województwie lubuskim.

  Z uwagi na utrzymującą się na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego wysoką populację dzików zachodzi bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby na całym obszarze tego województwa. Należy też podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat populacja dzików w województwie zachodniopomorskim systematycznie wzrasta.

  Zachodzi zatem konieczność dodatkowej redukcji ilości wolno żyjących dzików poprzez odstrzał sanitarny.

  Nakazanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Podjęcie zdecydowanych środków w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest również konieczne ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, rzeźni świń oraz innych zakładów związanych z produkcją wieprzowiny.

  Postępowanie z tuszami dzików pozyskanymi w ramach odstrzału sanitarnego odbywać się będzie stosownie do pkt II.2 „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt” stanowiących załącznik do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak: GIWz.432.60.5.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (przekazanego do wiadomości wszystkich Wojewodów):

  „W obwodach wolnych od ASF (strefa biała) w odniesieniu do tusz pozyskanych w odstrzale sanitarnym brak jest przeciwwskazań w zakresie wprowadzania ich do obrotu przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, pod warunkiem spełnienia przewidzianych prawem wymagań identyfikacji,udokumentowanej oceny w formie oświadczenia zgodnie z sekcją IV rozdział II pkt 8 lit b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wystawionych przez przeszkoloną osobę oraz spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych w myśl postanowień pakietu higienicznego UE} w szczególności rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r."

 • Ruszyła budowa zbiorników retencyjnych

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Rewal 
  Trwają intensywne prace przy budowie zbiorników retencyjnych w Trzęsaczu, poniżej prezentujemy kilka fotek 

  Inwestycja obejmuje trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 420 m³ każdy, co pozwoli zmagazynować wodę w okresach mniejszego zapotrzebowania (np. w nocy) oraz ustabilizować ciśnienie.
  Dzięki zbiornikom będziemy mogli także zapewnić niezbędną ilość wody w okresie szczytu rozbioru przez odbiorców.
  Koszt inwestycji to ponad 2 mln złotych-finansowanie z budżetu Gminy Rewal oraz Spółki Wodociągi Rewal.
  Budowa zostanie zakończona przed sezonem letnim 2020

  Jednocześnie informujemy, że trwają prace projektowe dotyczące dodatkowych trzech ujęć wody (studni) w Trzęsaczu i dwóch w Pobierowie. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

 • X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

  Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

  Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

  Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

  Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin. Prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS.

  Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2010 r. jako jedno z działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników. Każdego roku w konkursie uczestniczy ponad 35 tysięcy dzieci, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 49 574 uczniów z 3 597 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

  Zaproszenie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik

  https://www.youtube.com/watch?v=R2r3U9BI6fo&feature=youtu.be

  Regulamin konkursu

  https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Regulamin_konkursu_plastycznego_2020.pdf

Print

dział w budowie

Dział w budowie - Odpowiedzialny:

Referat Inwestycji i Drogownictwa - Urząd Gminy Rewal
kierownik: Ireneusz Jasiński This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ikona Sport

  obiekty sportowe

 • Ikona Informacja Turystyczna

  informacja turystyczna

 • Ikona Telefony Alarmowe

  rewal bike system

 • Ikona Nadmorska Kolej Wąskotorowa

  system parkingów

 • Rewal Naturalny

  Rewal Naturalny