Print

Gospodarka komunalna

W zakładce tej znajdują się statystyki dotyczące gospodarki komunalnej zawierającej długość czynnej sieci rozdzielczej, kanalizacyjnej i gazowej, połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, liczby ludności korzystającej z sieci, zużycia wody w gospodarstwych domowych a także przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne w gminie.

 

 

Jednostka miary

2010

2011

2012

URZĄDZENIA SIECIOWE

 

Wodociągi

 

długość czynnej sieci rozdzielczej

Km

60,2

60,3

60,5

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

Szt

2000

2047

2088

woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

294,6

296,1

272,5

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Osoba

3638

3703

:

zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca

m3

79,6

78,8

71,6

zużycie wody w gospodarstwach domowych w miastach na 1 mieszkańca

m3

0,0

0,0

0,0

zużycie wody w gospodarstwach domowych na wsi na 1 mieszkańca

m3

79,6

78,8

71,6

Kanalizacja

 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

Km

75,7

75,8

76,2

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

Szt

1724

1770

1810

ścieki odprowadzone

dam3

872

854

834

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Osoba

3513

3586

:

Sieć gazowa

 

długość czynnej sieci ogółem w m

M

78200

78636

:

długość czynnej sieci rozdzielczej w m

M

78200

78636

:

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Szt

1675

1713

:

odbiorcy gazu

gosp.dom.

1107

1200

:

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.dom.

1027

1111

:

zużycie gazu w tys. m3

tys.m3

2239,90

1847,00

:

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

tys.m3

2174,1

1802,4

:

ludność korzystająca z sieci gazowej

Osoba

2624

2796

:

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności

 

Ogółem

 

wodociąg

%

97,6

97,7

:

kanalizacja

%

94,3

94,6

:

gaz

%

70,4

73,8

:

Sieć rozdzielcza na 100 km2

 

Ogółem

 

sieć wodociągowa

Km

148,1

148,3

:

sieć kanalizacyjna

Km

186,2

186,5

:

sieć gazowa

Km

192,4

193,4

:

Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych

 

Ogółem

 

woda z wodociągów

 

na 1 mieszkańca

m3

79,6

78,8

71,6

na 1 korzystającego

m3

81,0

80,0

:

gaz z sieci

 

na 1 mieszkańca

m3

605,2

491,2

:

na 1 korzystającego

m3

853,6

660,6

:

Woda dostarczona do wodociągu na terenie gminy w czasie doby w badanym roku

 

woda dostarczana do wodociągu

dam3

2,5

2,5

2,4

woda sprzedana z wodociągu ogółem

dam3

2,5

2,5

2,4

woda sprzedana z wodociągu gospodarstwom domowym

dam3

0,8

0,8

0,7

Przedsiębiorstwa świadczące usługi w gminie w badanym roku

 

przedsiębiorstwa świadczące usługę (dostarczające wodę)

ob.

1

1

1